Zarząd Powiatu z wotum zaufania i absolutorium za 2019 rok

Zarząd Powiatu z wotum zaufania i absolutorium za 2019 rok

Podczas wczorajszej sesji Rady Powiatu w Kętrzynie najważniejszymi punktami było przyjęcie „Raportu o stanie Powiatu Kętrzyńskiego za 2019 r.” oraz przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły. Starosta kętrzyński Michał Kochanowski zapoznał radnych z „Raportem o stanie Powiatu Kętrzyńskiego za 2019 rok” i po przeprowadzonej w tej sprawie debacie, Zarządowi udzielone zostało wotum zaufania.

Rada Powiatu w Kętrzynie podczas wczorajszej sesji zatwierdziła również sprawozdanie finansowe za 2019 rok, sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok oraz podjęła uchwałę o udzieleniu Zarządowi Powiatu absolutorium za 2019 rok.

Na koniec starosta kętrzyński Michał Kochanowski podziękował wszystkim, którzy brali udział w realizacji budżetu, w szczególności m.in. Zarządowi Powiatu Kętrzyńskiemu, radnym Rady Powiatu w Kętrzynie, pracownikom Starosta Powiatowego w Kętrzynie oraz pracownikom jednostek organizacyjnych.