Konkurs grantowy „Cyfrowy Powiat”

Nazwa projektu:
Konkurs grantowy „Cyfrowy Powiat” – Powiat Kętrzyński
Cel projektu:
Konkurs Grantowy „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Grantodawca: Skarb Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Beneficjent: Powiat Kętrzyński
Wartość: 185 316,00 PLN – dotacja – Skarb Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Procent dofinansowania
100% – dotacja – Skarb Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa
(bez wkładu JST)
Projekt realizowany w ramach programu: Konkurs Grantowy Cyfrowy Powiat w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowy-powiat)
oraz poddziałania:
działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Lata realizacji: w okresie maksymalnie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy (ale nie dłużej niż do dnia 31.10.2023 r.)
 
CYFROWY POWIAT – Powiat Kętrzyński
 
Konkurs Grantowy Cyfrowy Powiat w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Grantodawca: Skarb Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa
 
Cel projektu: wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Dofinansowanie będzie można otrzymać na zadania związane z:
a) cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania;
b) licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej;
c) edukacją cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji;
d) analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.
Środki z grantu przekazane zostaną na rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej urzędu (Starostwo Powiatowe w Kętrzynie) oraz jednostek podległych. Nowe rozwiązania sprzętowe, zagwarantują możliwość zwiększenia cyfryzacji w urzędzie poprzez wdrożenie jakościowo bezpieczniejszych usług publicznych, wspomagających realizację zadań ustawowych będących w kompetencji samorządu powiatowego. Zakupiony sprzęt z oprogramowaniem będzie bezpośrednio lub pośrednio powiązany z wykorzystaniem przez samorząd usług elektronicznych w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców. Projekt ma na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez wzmocnienie technicznego i
kompetencyjnego potencjału do zapobiegania i reagowania na incydenty. W ramach projektu samorząd będzie realizował następujące zadania: 1. Zakup sprzętu: a) 11 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem; b) 13 szt. komputerów typu „all in one” wraz oprogramowaniem; c) 1 szt. urządzenia wielofunkcyjnego. 2. Szkolenia dla informatyków z cyberbezpieczeństwa. 3. Usługa wykonania diagnozy cyberbezpieczeństwa. 4. Zakup specjalistycznego oprogramowania – oprogramowanie antywirusowe dla starostwa oraz Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego w celu zwiększenia
poziomu cyberbezpieczenstwa ( 1 licencja na 100 komputerów). Projekt wpisuje się w założenia wpisane w „Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach V osi priorytetowej – REACT- EU, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022”.
 
ikona- plakat A4 projektu grantowego Cyfrowy Powiat