Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej poprzez wsparcie systemu rodzinnych form pieczy w Powiecie Kętrzyńskim

Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej poprzez wsparcie systemu rodzinnych form pieczy w Powiecie Kętrzyńskim

Dnia 05.04.2024 r. Powiat Kętrzyński podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej poprzez wsparcie systemu rodzinnych form pieczy w Powiecie Kętrzyńskim.”, którego realizacja zaplanowana jest od 01.04.2024 r. do 31.03.2028 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 300 011,50 zł. Dofinansowanie projektu wynosi 2 000 011,50 zł, na które składa się wkład Funduszy Europejskich w kwocie 1 955 009,77 zł, współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w wysokości 45 001,73 zł. Wniesiony wkład własny jednostki samorządu terytorialnego wynosi 300 000,00 zł.

Celem projektu jest deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej poprzez wsparcie rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, dzieci w nich umieszczonych oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, a także usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej.

Grupami docelowymi projektu są rodziny zastępcze, dzieci umieszczone zarówno w rodzinnej, jak i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej. Ową grupę cechuje zmaganie się z indywidualnymi problemami, w związku z sytuacją życiową, w jakiej się znaleźli. Rodzice zastępczy, wykonując swoją funkcję narażeni są na wypalenie zawodowe, ale też potrzebują podwyższania swoich kompetencji, odpoczynku od codziennych obowiązków. Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej niosą za sobą ogromny bagaż doświadczeń, zmagają się z deficytami umiejętności społecznych, logopedycznymi, rozwojowymi, itp. Potrzebują ogólnego wsparcia psychologicznego, a także innych rodzajów terapii, treningów celem rozwoju. Dorośli wychowankowie natomiast zmagają się
z trudnościami w samodzielnym życiu. Zdarza się, że nie mają wsparcia osób trzecich, dlatego ważne jest nabywanie przez nich nowych umiejętności, kwalifikacji, by mogli we właściwy sposób funkcjonować w życiu dorosłym. Ponadto, oprócz objęcia wsparciem ww. osób, pozyskamy także 15 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Łącznie w projekcie udział weźmie 120 osób.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie jako jednostka realizująca projekt zaplanowało m.in. takie działania jak:  

 1. Wsparcie funkcjonujących rodzinnych form pieczy zastępczej oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej:
  – podpisanie, wdrożenie i zrealizowanie 60 kontraktów z rodzinami zastępczymi
  i usamodzielnianymi wychowankami pieczy zastępczej,
  – objęcie wsparciem uczestników projektu, motywowanie ich do aktywnego uczestnictwa w projekcie;
 2. Kampania promocyjna rodzinnych form pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim:
  – coroczne pikniki rodzinne z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego,
  – wywiady z decydentami lokalnymi oraz z przedstawicielami rodzin zastępczych, które będą się ukazywały w lokalnej prasie, w tym zaprezentowanie krótkich historii z życia rodzin zastępczych,
  – coroczne umieszczanie plakatów promujących na przystankach autobusowych,
  – zakup telebimu,
  – wyprodukowanie książeczek z krótkimi historyjkami z życia rodzin zastępczych napisanymi przez dzieci bądź rodziców zastępczych lub zamieszczenie rysunków dzieci,
  – wykonanie sesji zdjęciowej celem kreowania pozytywnego wizerunku pieczy zastępczej i przygotowanie baneru ze zdjęciami,
  – zakup namiotu reklamowego, 2 rollup’ów zewnętrznych, 10 leżaków reklamowych, stojaka promocyjnego,
  – coroczny druk ulotek,
  coroczne produkowanie gadżetów promujących rodzicielstwo zastępcze (kalendarze trójdzielne i kieszonkowe, ołówki, cukierki, breloki, itp.),
 3. Tworzenie nowych form opieki zastępczej – prowadzenie konsultacji diagnostyczno – konsultacyjnej celem pozyskiwania, szkolenia i kwalifikowania osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej/rodzinnych domów dziecka:
  – prowadzenie naboru kandydatów na rodziny zastępcze/rodzinne domy dziecka,
  – 1 h w tygodniu konsultacji,
  – przeprowadzenie 2 edycji szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze;
 4. Wsparcie specjalistyczne dla rodzin zastępczych/prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dzieci przebywających w pieczy zastępczej:
  – utworzenie gabinetu terapeutycznego (zakup zestawu mebli, siedzisk dla dzieci oraz wyposażenie go w strefę zabaw),
  – wsparcie specjalistyczne (hipoterapia, indywidualne porady psychologiczne, superwizja, zajęcia logopedyczne)
 5. Warsztaty równościowe;
 6. Utworzenie placówki wsparcia dziennego typu opiekuńczo – specjalistycznego oraz wsparcie dzieci i młodzieży:
  – remont pomieszczenia przeznaczonego na placówkę wsparcia dziennego (malowanie sali, korytarza oraz wyodrębnienie dwóch toalet),
  – zakup zestawu do aranżacji pomieszczenia (meble, akcesoria do prowadzenia zajęć, zabawki/gry edukacyjne), zakup zestawu mebli do pomieszczenia gospodarczego placówki, lodówki, zakup zestawu materiałów i akcesoriów plastycznych do użytkowania podczas zajęć specjalistycznych,
  – zapewnienie cateringu dla dzieci w czasie trwania zajęć specjalistycznych
  w placówce,
  – prowadzenie takich zajęć jak socjoterapia, arteterapia i Trening Umiejętności Społecznych,
  – raz w miesiącu, w ramach integracji organizowane będzie wspólne celebrowanie wydarzeń okolicznościowo – tematycznych;
 7. Podwyższenie kompetencji opiekuńczo – wychowawczych oraz zapobieganie wypaleniu zawodowemu rodzin zastępczych:
  – warsztaty „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”,
  – Grupa Wsparcia dla rodzin zastępczych,
  – szkolenie z wypalenia zawodowego poza miejscem zamieszkania;
 8. Usługi mające na celu polepszenie funkcjonowania dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej oraz wzmocnienie więzi rodzinnych:
  – dwa obozy rekreacyjne dla dzieci z zajęciami specjalistycznymi,
  – Turnus Aktywizujący Rodziny;
 9. Podniesienie kompetencji pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej
  i usamodzielnionych:
  – Trening Umiejętności Społecznych,
  – Grupa Wsparcia,
  – kurs prawa jazdy kat. B;

Oczekiwanymi efektami realizacji projektu w stosunku do rodziców zastępczych będzie przezwyciężenie trudności, wynikających z ciągłej opieki i wychowania dzieci, wsparcie dostępu do specjalistów, a także podwyższenie swoich kompetencji rodzicielskich i odpoczynek. Wszystko to będzie składało się na zapobiegnięcie wypaleniu zawodowemu. Zwiększy się efektywność opiekuńczo – wychowawcza rodziców zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz poprawi się jakość sprawowanej opieki. Dzieci biorące udział w projekcie będą objęte wsparciem emocjonalnym, nabędą umiejętności społeczne, odreagują codzienne napięcia, niepowodzenia oraz wezmą udział w zorganizowanym wypoczynku. Pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej oraz osoby usamodzielnione nabędą nowe umiejętności przydatne w dorosłym życiu oraz będą miały możliwość uzyskania prawa jazdy, co ułatwi im wejście na rynek pracy. Ponadto, pozyskanie 15 nowych kandydatów pozwoli utworzyć więcej nowych miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej celem jej deinstytucjonalizacji.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie