Dlaczego warto zostać rodziną zastępczą?- wywiad z Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Dorotą Siwicką

Dlaczego warto zostać rodziną zastępczą?- wywiad z Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Dorotą Siwicką

„Dziecko oddane pod opiekę rodzinie zastępczej otrzymuje bardzo ważny komunikat: ktoś zabiera je do swego domu, życia i serca. Dziecko czuje się kochane”.- Guido Cattabeni („Dziecko przybyłe z daleka”)  O tym jak ważna jest działalność rodzin zastępczych rozmawiałam z Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie- Dorotą Siwicką.

Jakie zadania wykonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie?
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie jest jednostką organizacyjną powiatu. Wykonuje zadania zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przemocy oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Ponadto w strukturach PCPR znajduje się Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, Punkt Interwencji Kryzysowej z miejscami hostelowymi i od 2017 r. mieszkanie chronione dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.
Czym jest piecza zastępcza?
• Najogólniej można powiedzieć, że piecza zastępcza jest to system pomocy dziecku i jego rodzinie i jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez jego rodziców. System ten tworzy zarówno rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka, placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej, organizator rodzinnej pieczy zastępczej, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, jak i rodzina biologiczna oraz asystent rodziny, a także sąd decydujący o losie dziecka, kurator oraz inne instytucje świadczące pomoc na rzecz dziecka i rodziny w kryzysie min. organizacje pozarządowe, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej.
To porozmawiajmy na temat rodzin zastępczych. Kto może zostać rodzina zastępczą?
• Osoba o dobrym i otwartym sercu, która chce i umie pomagać.
A jakie warunki musi spełnić?
Każda osoba lub osoby, które podejmą decyzję o złożeniu akcesu do pełnienia funkcji rodziny zastępczej powinny przyjść do PCPR w Kętrzynie, tu zostanie udzielona im wyczerpująca informacja na temat wymogów formalnych określonych przez ustawodawcę. Pokrótce mogę powiedzieć, że rodzinę zastępczą może stworzyć małżeństwo lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, jeżeli:
• nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona,
• wypełnia obowiązek alimentacyjny,
• nie jest ograniczona w zdolności do czynności prawnych,
• uzyska od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
• przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• zapewni dziecku odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe (zaspokajanie indywidualnych potrzeb dziecka, m.in. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego),
• daje rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej.

W powiecie kętrzyńskim jest dużo rodzin zastępczych?
• Myślę, że tak. Rokrocznie mamy ok 70 rodzin zastępczych, w których wychowuje się ok 120 wychowanków. Liczba ciągle się zmienia, gdyż jedne dzieci usamodzielniają się inne wracają do rodziców, a kolejne są przysposabiane.
Każda rodzina jest taka sama?
• Nie, każda rodzina jest inna. Indywidualna ze swoimi zasadami, priorytetami i zasobami oraz potencjałem.
Można je jakoś skategoryzować?
• Tak są typy rodzin: spokrewniona – mogą ją stworzyć najbliżsi krewni dziecka, czyli dziadkowie lub rodzeństwo. Niezawodowa – może ją stworzyć zarówno rodzina dziecka niebędąca wstępnymi, jak i osoby niespokrewnione z dzieckiem oraz zawodowa – to taka rodzina zastępcza, z którą starosta zawiera umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej.
Jak długo dziecko jest w rodzinie zastępczej?
• Rodzina zastępcza, jak sama nazwa wskazuje ma charakter czasowy. Zapewnia opiekę i wychowania na czas niemożności sprawowania opieki przez rodziców biologicznych. Wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej mogą przebywać w rodzinie zastępczej do pełnoletniości lub za zgodą rodziny zastępczej do ukończenia 25. roku życia jeżeli się uczą.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wspiera rodziny zastępcze?
• Tak, bardzo się staramy pomagać rodzinom zastępczym i nie mówię tu tylko o aspekcie finansowym czy też szkoleniach, pomocy specjalistycznej, ale o integracji, terapii i różnej formie atrakcji, wypoczynku kierowanego zarówno do opiekunów jak i dzieci.
Proszę przybliżyć działania nakierowane na rodziny i dzieci, które są innowacyjne?
• Robimy wiele rzeczy nakierowanych na dziecko i jego rodzinę min. obozy terapeutyczne, zajęcia relaksacyjne, warsztaty tematyczne, wyjazdy do teatru, spływ kajakowy i wiele innych atrakcji aby pomóc w integracji tych rodzin oraz relaksacji. Ponadto w najbliższym czasie rozpoczniemy realizację projektu dofinansowanego ze środków UE, którego głównym założeniem jest zwiększenie stopnia samodzielności młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą, a w szczególności wyposażenie młodych ludzi w kompetencje i umiejętności, które wzmocnią ich start w dorosłość. Projekt zakłada udział w różnorodnych formach wsparcia (od doradztwa, warsztatów praktycznych po zdobywanie konkretnej wiedzy i uprawnień przydatnych w dorosłym życiu). Doświadczenie pokazuje, że dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej niosą za sobą bagaż negatywnych doświadczeń rzutujących na ich funkcjonowanie, relacje w grupie i wytyczanie życiowych celów. Chcemy temu przeciwdziałać wzmacniając ich rozwój osobisty, dając poczucie wspólnoty, siły i realnego wsparcia aby czuli się ważni i odpowiedzialni za własną przyszłość.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Natalia Końka