Informacja na temat realizacji zadania pn.: ,,Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej”

Informacja na temat realizacji zadania pn.: ,,Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej”

Powiat Kętrzyński od września 2022 roku realizuje zadanie pn.: ,,Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej”, polegający na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin, na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF.

Jego celem jest przeprowadzenie badań naukowych, na bazie których zostaną opracowane modele rozwiązań, pozwalające na efektywne zarządzanie lokalnym wsparciem w wymiarze międzysektorowym. Powstaną konkretne narzędzia do wdrażania tych celów oraz przygotowania kadr w tym zakresie. Wypracowane modele zostaną sprawdzone w wybranych 36 powiatach.

Na realizację zadania w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r. Powiat Kętrzyński otrzymał kwotę w wysokości 225.025,00 zł.

Za powodzenie projektu odpowiadają: Koordynator Wsparcia Międzysektorowego, na którego Zarząd Powiatu w Kętrzynie powołał Panią Danutę Tomczak, naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia oraz Koordynator Instytucji Koordynującej – Pani Marta Kragiel, dyrektor Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwijania Edukacji w Kętrzynie.

W roku 2022 zrealizowano następujące zadania:

– utworzenie Powiatowego Zespołu Koordynacji Zasobów – powierzenie funkcji Instytucji Koordynującej Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kętrzynie,

– dokonano identyfikacji zasobów pod kątem budowania partnerstwa lokalnego – mapa zasobów,

– zrealizowano badania skriningowe (przesiewowe) rozwoju dzieci i uczniów w powiecie kętrzyńskim.

Badaniami przesiewowymi zostało objętych 417 dzieci od 6. miesiąca życia do 6. roku życia oraz 187 uczniów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Placówki biorące udział w badaniach przesiewowych dzieci – w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju:

  • Przedszkole w Barcianach  oraz oddział przedszkolny w Mołtajnach i Windzie,
  • Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka w Kętrzynie,
  • Przedszkole Integracyjne Malinka w Kętrzynie,
  • Przedszkole Integracyjne Smerfowa Kraina w Kętrzynie,
  • Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Łankiejmach,
  • Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Nakomiadach,
  • Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie.

Za prawidłową realizację badań wczesnego wspomagania rozwoju odpowiada Koordynator WWR – Pani Katarzyna Małż (pedagog z PPP-P w Kętrzynie). Badania w szkołach koordynowała Pani Małgorzata Hrycenko (doradca zawodowy w PPP-P w Kętrzynie i doradca metodyczny POWRE w Kętrzynie), jako Koordynator Badań Uczniów.

W badaniach uczniów uczestniczyły następujące placówki:

– Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie,

– Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie,

– Szkoła Podstawowa w Reszlu,

– Szkoła Podstawowa w Łankiejmach,

– Niepubliczna Szkoła Podstawowa „ Klucz” w Kętrzynie.

Obecnie praca Powiatowego Zespołu Koordynacji Zasobów skupiona jest na uaktualnianiu mapy zasobów i budowaniu wzajemnych porozumień. Jednocześnie w Instytucji Koordynującej rozpoczęło się wsparcie 10 dzieci i ich rodzin w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz wsparcie 10 uczniów i ich rodzin w zakresie pokonywania trudności edukacyjnych i rozwoju. Opracowywane są ekomapy rodzin, prowadzone wywiady i projektowane jest wielosektorowe wsparcie tak, aby jak najefektywniej wykorzystać możliwości systemowe wielu placówek z różnych resortów. W ramach projektu dofinansowywane jest to wsparcie, którego nie można zapewnić zasobami powiatowymi.

W marcu 2023 roku planowane jest spotkanie organizacyjne przedstawicieli instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny, natomiast w czerwcu 2023 roku planowana jest konferencja podsumowująca dotychczasowe działania, wskazująca rekomendacje w obszarze objętym badaniami i działaniem projektu.            

  • Więcej informacji o projekcie: na stronie internetowej mwm.us.edu.pl,

Projekt realizowany jest przez Wydział Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kętrzynie przy współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w Lublinie, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Zadanie pn. Organizacja i realizacja „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej” jest finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki zgodnie z Umową nr MEiN/2022/DWEW/1070.