Informacja o LIII sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Informacja o LIII sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Informujemy, że 17 listopada 2022 roku (czwartek) o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie (sala kominkowa 47), Plac Grunwaldzki 1, odbędzie się LIII sesja VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie LIII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uroczyste wręczenie dyplomu nadania Tytułu Honorowego „Za Zasługi dla Powiatu Kętrzyńskiego”.
 3. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
 4. Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu dotyczące złożonego sprawozdania.
 6.   Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Informacje, oświadczenia i wolne wnioski.
 9. Analiza sytuacji oświaty w Powiecie Kętrzyńskim za 2021 r.
 10. Informacja na temat realizacji umów z partnerami zagranicznymi.
 11. Informacja o działalności związków i stowarzyszeń, w których uczestniczy Powiat Kętrzyński.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmiany Uchwały Nr XLVII/390/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 marca 2022 r. 
  w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  b) zmiany Uchwały Nr XXIII/209/2016 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 5 lutego 2016 r.
  o wyznaczeniu Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego jako jednostki obsługującej jednostki organizacyjne Powiatu Kętrzyńskiego i określeniu zakresu świadczonych usług;
  c) ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2023;
  d) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kętrzyński;
  e) powierzenia przez Powiat Kętrzyński zadania publicznego polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej położonych na terenie miasta Reszel;
  f) zwiększenia kwoty dotacji celowej udzielonej Gminie Miejskiej Kętrzyn na realizację zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej położonych na terenie Miasta Kętrzyn;
  g) przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2022-2025”;
  h) wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu w Kętrzynie do pracy w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Kętrzynie;
  i) uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”;
  j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2022 – 2035;
  k) podziału rezerwy celowej oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2022.

13. Przyjęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Powiatu Kętrzyńskiego.

14. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Powiatu w dniu 6 października 2022 r.

15. Zamknięcie LIII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.

Projekty uchwał LIII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie

Link do LIII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie