Informacja o XXXII sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie – posiedzenie zdalne

Informacja o XXXII sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie – posiedzenie zdalne

Informujemy, że zgodnie z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842) XXXI sesja Rady Powiatu w Kętrzynie odbędzie się 25 lutego 2021 r. (czwartek) o godzinie 14:30 w trybie zdalnym.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do oglądania transmisji online z obrad, która będzie dostępna na oficjalnym kanale YouTube powiat kętrzyński.

Porządek obrad XXXII sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie:

1.Otwarcie XXXII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.

3. Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.

4. Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu dotyczące złożonego sprawozdania.

5. Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Informacje, oświadczenia i wolne wnioski.

8. Przedstawienie informacji na temat funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „BARCJA” na częściową realizację II etapu projektu „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego” polegającą na opracowaniu dokumentacji technicznej budowy ścieżek rowerowych na terenie powiatu na odcinku Nowa Różanka – Solanka;

b) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w roku 2021;

c) zmiany uchwały Nr XXVIII/237/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia na obszarze powiatu kętrzyńskiego opłat za usuwanie pojazdu  z drogi  i  jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2021 roku;

d) uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Kętrzyńskim na lata 2021 – 2030;

e) uchwalenia Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Kętrzyńskim na lata 2021 – 2030;

f) uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021 – 2030;

g) zmiany Uchwały Nr XXIII/209/2016 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 5 lutego 2016 r. o wyznaczeniu Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego jako jednostki obsługującej jednostki organizacyjne Powiatu Kętrzyńskiego i określeniu zakresu świadczonych usług;

h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021 – 2035;

i) zmian w budżecie powiatu na rok 2021.

10. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu w dniu 28 stycznia 2021 r.

11. Zamknięcie XXXII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.