Informacja o XXXIII sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie – posiedzenie zdalne

Informacja o XXXIII sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie – posiedzenie zdalne

Informujemy, że zgodnie z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842) XXXIII sesja Rady Powiatu w Kętrzynie odbędzie się 24 marca 2021 r. (środa) o godzinie 14:30 w trybie zdalnym.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do oglądania transmisji online z obrad, która będzie dostępna na oficjalnym kanale YouTube powiat kętrzyński.

Porządek obrad XXXIII sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie:

 1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
 3. Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
 4. Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu dotyczące złożonego sprawozdania.
 5. Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Informacje, oświadczenia i wolne wnioski.
 8. Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie za 2020 rok wraz z wykazem potrzeb na 2021 rok w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej i innych ustaw.
 9. Przedstawienie rocznego sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim za 2020 rok.
 10. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Powiatu Kętrzyńskiego.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych na które przeznacza się  środki  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku;

b) przyjęcia programu rozwoju pn. „Strategia Rozwoju Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021-2027”;

c) przedłużenia terminu do załatwienia skargi na działania Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie;

d) zmian w budżecie powiatu na rok 2021.

12. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu w dniu 25 lutego 2021 r.

13. Zamknięcie XXXIII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.