Informacja o XXXIV sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie – posiedzenie zdalne

Informacja o XXXIV sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie – posiedzenie zdalne

Informujemy, że zgodnie z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842) XXXIV sesja Rady Powiatu w Kętrzynie odbędzie się 29 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godzinie 14:30 w trybie zdalnym.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do oglądania transmisji online z obrad, która będzie dostępna na oficjalnym kanale YouTube powiat kętrzyński.

Porządek obrad XXXIV sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie XXXIV sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
  3. Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
  4. Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu dotyczące złożonego sprawozdania.
  5. Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
  6. Interpelacje i zapytania.
  7. Informacje, oświadczenia i wolne wnioski.
  8. Informacja na temat funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Kętrzynie i Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu.
  9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wysokości środków finansowych na Budżet Obywatelski Powiatu Kętrzyńskiego na 2022 rok;

b) uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023;

c) powierzenia przez Powiat Kętrzyński zadania publicznego polegającego na wycince krzewów w pasie drogi powiatowej nr 1396N na odcinku od miejscowości Momajny do drogi wojewódzkiej 591;

d) zmiany Uchwały Nr XXIII/209/2016 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 5 lutego 2016 r. o wyznaczeniu Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego jako jednostki obsługującej jednostki organizacyjne Powiatu Kętrzyńskiego i określeniu zakresu świadczonych usług;

e) rozpatrzenia ponownej skargi na działania Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie;

f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021 – 2035;

g) zmian w budżecie powiatu na rok 2021.

10. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu w dniu 24 marca 2021 r.

11. Zamknięcie XXXIV sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.