Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

Informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowił,
że w 2024 r. nie będzie prowadzony zbiór ślimaka winniczka Helix pomatia na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego.
W latach 2014, 2016 oraz 2019 na terenie województwa warmińsko – mazurskiego
przeprowadzono monitoring występowania ślimaka winniczka, w którym określono
maksymalny poziom pozyskania oraz wskazano propozycje działań ochronnych.
Propozycje te zaopiniowała Regionalna Rada Ochrony Przyrody w Olsztynie.
Ze względu na zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej fauny oraz
ochronę lokalnej populacji ślimaka winniczka wprowadzono limit pozyskania tego gatunku
oraz określono przerwy w pozyskaniu. W ostatnich latach obserwujemy spadek pozyskanego
tonażu tego mięczaka. W latach 2018-2023 pozyskano od 39 ton do 111,5 ton winniczków,
podczas gdy w latach 2012-2013 zbiory wynosiły około 240 ton, a nawet 410 ton w 2011 r.
Wyniki porównawczych badań rozmieszczenia, liczebności, struktury wielkościowej
i wiekowej populacji winniczka w województwie warmińsko-mazurskim, prowadzonych
w latach 2014, 2016 i 2019, wykazały zmniejszenie się liczby stanowisk występowania
i zagęszczenia osobników ślimaka winniczka. Stwierdzono jego zanik na kolejnych
stanowiskach badawczych. Zmniejszyło się także średnie zagęszczenie na stanowiskach.
Utrwaloną cechą populacji jest bardzo mały udział osobników dużych, czyli o średnicy muszli
powyżej 37 mm. Wyniki monitoringów jednoznacznie wskazały na osłabienie populacji
ślimaka winniczka w województwie warmińsko-mazurskim i konieczność jej ochrony.
Planowane jest przeprowadzenie kolejnego monitoringu ślimaka winniczka w 2025 r.
Pragnę przywołać przepisy, zgodnie z którymi ślimak winniczek podlega częściowej
ochronie gatunkowej na podstawie § 1 pkt 1 lit. b oraz § 3 rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U.
z 2022 r. poz. 2380). Dodatkowo, na podstawie § 1 ust. 1 lit. c oraz § 4 rozporządzenia
w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt ślimak winniczek wpisany jest na listę gatunków
objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane. W przypadku ślimaka winniczka
dozwolony jest ręczny zbiór osobników o średnicy muszli nie mniejszej niż 30 mm w okresie
od dnia 20 kwietnia do dnia 31 maja.
Zezwolenia na pozyskanie gatunków objętych ochroną częściową na podstawie
art. 56 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1336, z późn. zm.) wydaje właściwy terytorialnie regionalny dyrektor ochrony
środowiska. W związku z zaplanowanym wstrzymaniem pozyskania ślimaka winniczka oraz
wykonaniem monitoringu, zezwolenia takie nie będą wydawane w latach 2024-2025.

W przypadku powzięcia informacji o nielegalnym prowadzeniu zbioru i punktu skupu
ślimaka winniczka na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, należy takie przypadki
zgłaszać bezpośrednio do właściwych miejscowo organów ścigania (policja, prokuratura).
Bowiem zgodnie z art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody, kto bez zezwolenia lub wbrew
jego warunkom narusza zakazy w stosunku do gatunków objętych ochroną, podlega karze
aresztu lub grzywny. Orzekanie następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania
w sprawach o wykroczenia.
Jednocześnie, w celu dotarcia ww. informacji do jak najszerszego grona odbiorców,
zwracam się z prośbą o zamieszczenie komunikatu o wstrzymaniu pozyskania ślimaka
winniczka na państwa narzędziach komunikacji (np. strona internetowa, tablica ogłoszeń,
przekazanie informacji jednostkom podrzędnym).
Komunikat w powyższej sprawie znajduje się również na naszej stronie internetowej
https://www.gov.pl/web/rdos-olsztyn/pozyskanie-slimaka-winniczka-na-warmii-i-mazurach-wstrzymane

z up. REGIONALNEGO DYREKTORA

OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE

(-) Aleksandra Krzysztoń-Rzodkiewicz

p.o. Zastępcy Regionalnego Dyrektora Ochrony

Środowiska – Regionalnego Konserwatora Przyrody

w Olsztynie