Komunikat w sprawie naboru do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych  prowadzonych przez Powiat Kętrzyński na rok 2020/2021

Komunikat w sprawie naboru do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Kętrzyński na rok 2020/2021

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) Minister Edukacji Narodowej wprowadził zmiany dotyczące postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisu art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), co oznacza iż na terenie województwa warmińsko-mazurskiego nie stosuje się harmonogramu rekrutacji ogłoszonego Zarządzeniem nr 4 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. –
§ 13 pkt 1 ww. rozporządzenia.

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia i klas wstępnych, zostaną określone przez Ministra Edukacji Narodowej i podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej ministerstwa oraz na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie – § 11b ust. 2 ww. rozporządzenia.

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych określi Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty – § 11b ust. 3 ww. rozporządzenia.

Źródło: https://www.ko.olsztyn.pl/category/rekrutacja/

Zapraszamy do zapoznania się !