Komunikat w sprawie obowiązku rejestracji pojazdów

Komunikat w sprawie obowiązku rejestracji pojazdów

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, od 1 stycznia 2020 r. będą obowiązywać zapisy nakładające karę od 200 do 1000 zł na te osoby, które nie zarejestrują pojazdu sprowadzonego do Polski z terytorium Unii Europejskiej lub nie zawiadomią o nabyciu lub zbyciu pojazdu w ustawowym terminie 30 dni.
– Art. 140 mb P.r.d określa że kto:
1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu
– podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł
Ze względu na przeciążenia wydziałów komunikacji na terenie kraju, Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury w wyniku kontaktów roboczych z partnerami samorządowymi, przedstawia stanowisko w odniesieniu do kluczowej, sygnalizowanej kwestii otrzymywanej w pytaniach tj.:
– „do jakich spraw będą miały zastosowanie kary pieniężne w związku z wejściem w życie art. 140mb P.r.d?”.
-Mając powyższą kwestię na uwadze wyjaśniamy iż wyżej wymienione przepisy nie będą miały zastosowania do czynności sprzed wejścia w życie ww. ustawy.
-Zatem kary nakładane będą w przypadku:
– sprowadzenia pojazdu po dniu 31 grudnia 2019 r. albo nabycia pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, gdy datą sprowadzenia pojazdu jest dzień 31 grudnia 2019 r. i niezarejestrowania ww. pojazdu w terminie 30 dni od daty jego sprowadzenia;
– nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP po dniu 31 grudnia 2019 r. i niezawiadomienia o tym Starosty w terminie 30 dni od daty nabycia lub zbycia
To oznacza, że obowiązek rejestracji można odłożyć na styczeń 2020 r.

Przypominamy i zapraszamy do korzystania z internetowej rezerwacji wizyty za pośrednictwem strony – https://komunikacja.starostwo.ketrzyn.pl:8888/