Milionowe inwestycje w powiecie kętrzyńskim

Milionowe inwestycje w powiecie kętrzyńskim

Dzisiaj w Nidzicy Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach Programu wszystkie samorządy z powiatu kętrzyńskiego otrzymały dofinansowanie na ponad 54 miliony złotych. 

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymały:

  • Powiat Kętrzyński: 13 775 000,00 zł;
  • Gmina Kętrzyn: 9 582 000,00 zł;
  • Gmina Miejska Kętrzyn: 8 450 000,00 zł;
  • Gmina Reszel: 7 932 340,00;
  • Gmina Korsze: 5 225 000,00 zł.
  • Gmina Barciany: 4 655 000,00 zł;
  • Gmina Srokowo: 4 500 000,00 zł.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

– budowę i przebudowę dróg powiatowych i gminnych;

– budowę sieci wodno- kanalizacyjnej;

– modernizację budynku szkoły.

Powiat kętrzyński w ramach ogłoszonego naboru otrzymał dofinansowanie na:

  • Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Kętrzyn, przewidywana wartość inwestycji to 9.500.000,00 w tym wsparcie finansowe 9.025.000,00 złotych;
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny – Asuny-Święty Kamień, przewidywana wartość inwestycji to 5.000.000,00 w tym wsparcie finansowe to 4.750.000,00 złotych.
Zdjęcie przedstawia uczestników wydarzenia
Fot. Urząd Miasta Kętrzyn
Zdjęcie przedstawia uczestników wydarzenia
Fot. Urząd Miasta Kętrzyn
Zdjęcie przedstawia uczestników wydarzenia
Fot. Urząd Miasta Kętrzyn
Fot. Urząd Miasta Kętrzyn

Inwestycje lokalne wsparte Rządowym Programem „Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych”

W dniu 8 listopada 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie odbyła się konferencja prasowa z udziałem samorządowców z powiatu kętrzyńskiego oraz parlamentarzystów: Panią senator Małgorzatą Kopiczko oraz posłami na Sejm RP Iwoną Arent i Jerzym Małeckim. Podczas spotkania zaprezentowano wyniki naboru do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Parlamentarzyści zapewnili o dalszym wsparciu dla samorządów w kolejnym etapie Programu, który zostanie ogłoszony na przełomie listopada i grudnia.

Na spotkaniu z parlamentarzystami stronę samorządową reprezentowali: Michał Kochanowski – starosta kętrzyński, Marta Kamińska – wójt gminy Barciany, Ryszard Niedziółka – burmistrz Kętrzyna, Marek Janiszewski – burmistrz Reszla, Marek Olszewski – wójt gminy Srokowo i Paweł Bobrowski – wójt gminy Kętrzyn. Włodarze w imieniu swoim i mieszkańców podziękowali parlamentarzystom za wysłuchanie ich próśb i wsparcie niezbędnych inwestycji.
Przypominamy, że powiat kętrzyński otrzymał dwie promesy inwestycyjne z Banku Gospodarki Krajowej na łączną sumę 13 775 000 zł. Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na zadania:
1. „Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie Gmina Kętrzyn na odcinku od DW 650 w kierunku miejscowości Dłużec oraz od miejscowości Mażany do miejscowości Parcz” – wartość dofinansowania to 9 025 000 zł.
2. „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Mołtajny – Asuny – Święty Kamień” – wartość dofinansowania 4 750 000 zł.

Łącznie samorządy z powiatu kętrzyńskiego otrzymały promesy inwestycyjne z Banku Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę 54,1 miliona złotych.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Na zdjęciu od lewej: Pani senator Małgorzata Kopiczko, starosta kętrzyński Michał Kochanowski oraz Pani poseł Iwona Arent

Umowa na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny – Asuny -Święty Kamień” podpisana

W dniu 4 lutego 2022 r. starosta kętrzyński Michał Kochanowski oraz wicestarosta Andrzej Lewandowski z udziałem członka Zarządu Powiatu Mirosława Bobrowskiego podpisali umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny – Asuny -Święty Kamień”. Inwestycja współfinansowana jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Koszt zadania zgodnie z umową to kwota 4.534.607,36 złotych (słownie: cztery miliony pięćset trzydzieści cztery tysiące sześćset siedem złotych trzydzieści sześć groszy), w tym dofinansowanie wynosi 4.307.876,97 PLN (słownie: cztery miliony trzysta siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy). Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na 4 listopada 2022 roku. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „Ostrada” Sp. z o.o.

Na zdjęciu od lewej strony: Członek Zarządu Powiatu w Kętrzynie Mirosław Bobrowski, Prezes Zarządu wykonawcy Jarosław Nowak, starosta kętrzyński Michał Kochanowski oraz wicestarosta Andrzej Lewandowski
Zdjęcie przedstawia drogę powiatową nr 1711N na odcinku Mołtajny - Asuny - Święty Kamień na której zostanie przeprowadzona inwestycja
Zdjęcie przedstawia informacje o kwocie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych