Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim

 1. Zarząd Powiatu w Kętrzynie ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na uczelni kierunku lekarskim.
 2. Stypendium będzie przyznawane na okres 9 miesięcy tj. od 1 października 2020 roku do  30  czerwca 2021 roku.
 3.  Stypendium może być przyznane kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:
 • jest studentem IV, V lub VI roku kształcącym się na uczelni na kierunku lekarskim;
 • nie powtarza roku, na który ubiega się o stypendium;
 • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów;
 • stale zamieszkuje na terenie Powiatu Kętrzyńskiego;
 • osiąga wysokie wyniki w nauce.

4. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje zainteresowany student.

5. Wniosek na druku określonym w załączniku – należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie, e-PUAPEM lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do  Starostwa Powiatowego) w terminie do 22 stycznia 2021 roku.

6. Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie z uczelni o statusie studenta;
 • zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z egzaminów za dwa ostatnie lata studiów przed złożeniem wniosku;
 • oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów i nie powtarza roku;
 • wypełniony Formularz Studenta, stanowiący załącznik do ogłoszenia.

7. Wnioski, które nie spełnią wymogów formalnych określonych w pkt 6 oraz wnioski złożone po  terminie nie będą rozpatrywane.

8. O przyznaniu stypendium decyduje Zarząd Powiatu w Kętrzynie w terminie nie dłuższym niż 2  miesiące od daty ogłoszenia o naborze wniosków.

9. Pierwszeństwo będą miały wnioski o wyższej średniej ocen z egzaminów za ostatni rok akademicki przed złożeniem wniosku, a w przypadku wniosków o tej samej średniej ocen, brana będzie pod uwagę średnia za rok go poprzedzający.

10. Przy przyznawaniu stypendium pierwszeństwo będzie miał student, który zdeklaruje chęć podjęcia pracy w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie lub Zespole Opieki Zdrowotnej w  Reszlu po zakończeniu studiów.  

11. O przyznanym stypendium student jest zawiadamiany pisemnie przez Zarząd Powiatu w  Kętrzynie.

12. Maksymalna wysokość stypendium, o które może się ubiegać student wynosi:

 • studenci IV roku do 1.000,00 złotych miesięcznie;
 • studenci V roku  do 1.500,00 złotych miesięcznie;
 • studenci VI roku do 2.000,00 złotych miesięcznie.

13. Wypłata stypendium jest uwarunkowana podpisaniem umowy stypendialnej.

14. Stypendium będzie przekazywane na wskazany w umowie przez studenta rachunek bankowy, w terminach określonych w umowie.

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kętrzynie o naborze wniosków_stypendialnych

WNIOSEK – formularz studenta.docx