Ogłoszenie o postępowaniu zakupowym na „Konserwację i restaurację fresków Jerzego Nowosielskiego oraz bieżącą konserwację stolarki okiennej w cerkwi prawosławnej w Kętrzynie”

Ogłoszenie o postępowaniu zakupowym na „Konserwację i restaurację fresków Jerzego Nowosielskiego oraz bieżącą konserwację stolarki okiennej w cerkwi prawosławnej w Kętrzynie”

W dniu 29.08.2023r. Parafia prawosławna p.w. NNMP w Kętrzynie ogłosiła postępowanie zakupowe na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dla zadania pn.:

Konserwacja i restauracja fresków Jerzego Nowosielskiego oraz bieżąca konserwacja stolarki okiennej w cerkwi prawosławnej w Kętrzynie

Strona internetowa Zamawiającego z ogłoszeniem postępowania zakupowego wraz z załącznikami: https://parafiaprawoslawna.ketrzyn.pl/?page_id=2059

Zadanie polegać będzie w szczególności na wykonaniu prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych budynku cerkwi prawosławnej p.w. NNMP w Kętrzynie:

a) Bieżąca konserwacja stolarki okiennej
b) Wymiana boazerii drewnianej
c) Wykonanie prac konserwatorskich polichromii ściennych wykonanych przez prof. Jerzego Nowosielskiego w budynku cerkwi

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Miejsce wykonania robót budowlanych: Cerkwia prawosławna p.w. NNMP w Kętrzynie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji całego zamówienia: od dnia popisania umowy do 30.11.2023 r.

Warunki udziału w postępowaniu: o udzielenie w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

O zamówienie mogą ubiegać się podmioty które spełniają następujące wymagania:

1. Wykonawca wykaże na formularzu wg. wzoru (załącznik nr 2) że w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w okresie prowadzenia działalności) wykonał:
a) co najmniej dwie pracę/robotę budowlaną o wartości minimum 450 tys zł brutto polegającą
na wykonaniu prac konserwatorskich / prac restauratorskich zabytku wpisanego do rejestru
zabytków potwierdzone referencjami/protokołami odbioru lub innymi dokumentami
potwierdzającymi, iż roboty budowalne zostały wykonane należycie, w szczególności
zawierające informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone.

b) Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić wartość oraz zakres robót, aby
można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.

− Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego
będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji zaproszenia do składania ofert
w bazie konkurencyjności.

− Roboty wykazane w celu potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu muszą być
wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

− W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełne
doświadczenie wskazane w punkcie 1 a) musi posiadać minimum jeden z Wykonawców
wspólnie składający ofertę.

− W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełne
doświadczenie wskazane w punkcie 1 b) musi posiadać minimum jeden z Wykonawców
wspólnie składający ofertę

− Zamawiający dopuszcza wykazanie spełnienia warunków określonych w punktach 1a) i 2b)
poprzez wykazanie 1 pracy/roboty budowlanej, z tym że wykonawca powinien w wykazie
robót wyraźnie określić wartość oraz zakres robót, aby można było ustalić, czy spełnia
warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie 1a)

2. Wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadać będą wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W szczególności wymagane będzie dysponowanie na cały okres trwania projektu:

a) minimum 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót, która posiada
uprawnienia i kwalifikacje określone w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.) do kierowania pracami
konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi
przy zabytkach wpisanych do rejestru, która ukończyła jednolite studia magisterskie, w zakresie
konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów
drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co
najmniej 10 lat brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich oraz
badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza
muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii w zakresie konserwacji
i restauracji malarstwa i rzeźby polichromowanej, o których mowa w art. 14a ust. 2 Ustawy z dnia
23 lipca o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

b) minimum 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót, która posiada
uprawnienia i kwalifikacje określone w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.) do kierowania pracami
konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi
przy zabytkach wpisanych do rejestru, która ukończyła jednolite studia magisterskie, w zakresie
konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów
drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co
najmniej 10 lat brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich oraz
badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza
muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii w zakresie konserwacji
i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych, o których mowa w art. 14a ust. 2
Ustawy z dnia 23 lipca o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

c) osoby wymienione w punkcie a) i b) zobowiązane są okazać praktykę i doświadczenie w
prowadzeniu prac lub wykonywaniu dokumentacji badań konserwatorskich polichromii
ściennych prof. Jerzego Nowosielskiego.

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 5 lat gwarancji na wykonany
przedmiot zamówienia licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag.
Termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady będzie równy okresowi udzielonej gwarancji
jakości.

Ofertę należy złożyć do dnia 29.09.2023 r. do godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego (Parafia prawosławna p.w. NNMP w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn ul. Limanowskiego 9A).

Termin związania wykonawcy ofertą wynosi 30 dni. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu na warunkach określonych w prawie zamówień publicznych.

Osobą do porozumiewania się z wykonawcami jest Ks. Paweł Siebiesiewicz – Proboszcz Parafii – tel. 885 385 044, email: parafia.ketrzyn@wp.pl