Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 z późn. zm.) Powiat Kętrzyński ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

Nazwa i adres właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego:
Powiat Kętrzyński, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

Przewidywany tryb zawarcia umowy:
Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2022 r, poz. 1343 z późn. zm.), w rozumieniu rozporządzenia (WE) 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 119/69 i (EWG) nr 1107/70.

Rodzaj transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy: Rodzaj transportu: Publiczny transport zbiorowy – autobusowy.
1) Ogłoszenie Nr 1 – Linia komunikacyjna: Kętrzyn – Mołtajny przez Aptynty, Barciany; Mołtajny – Kętrzyn przez Aptynty, Barciany.
2) Ogłoszenie Nr 2 – Linia komunikacyjna; Kętrzyn – Kętrzyn przez Sławkowo.
3) Ogłoszenie Nr 3 – Linia komunikacyjna: Kętrzyn – Mażany przez Wopławki; Mażany – Kętrzyn przez Wopławki.
4) Ogłoszenie Nr 4 – Linia komunikacyjna: Kętrzyn – Mołtajny przez Aptynty, Barciany; Mołtajny – Kętrzyn przez Aptynty, Barciany.
5) Ogłoszenie Nr 5 – Linia komunikacyjna: Kętrzyn – Barciany przez Kiemławki Wielkie; Kętrzyn – Barciany przez Karolewo; Barciany – Kętrzyn przez Kiemławki Wielkie.
6) Ogłoszenie Nr 6 – Linia komunikacyjna: Kętrzyn – Prosna przez Równinę Górną; Kętrzyn – Prosna przez Korsze; Prosna – Kętrzyn przez Równinę Górną; Prosna – Kętrzyn przez Korsze.
7) Ogłoszenie Nr 7 – Linia komunikacyjne: Kętrzyn – Srokowo przez Karolewo, Ogródki; Kętrzyn – Srokowo przez Ogródki; Srokowo – Kętrzyn przez Ogródki.

Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy: 29.12.2023 r.

Przewidywany czas trwania umowy: 1 rok.

Zmiana informacji: Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 z późn. zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższej informacji.

Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

1) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,
2) Biuletyn Informacji Publicznej,
3) Tablica informacyjna Starostwa Powiatowego w Kętrzynie,
4) Strona internetowa organizatora: www.starostwo.ketrzyn.pl.