Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarząd Powiatu w Kętrzynie informuje, iż w dniu 2 listopada 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Kętrzynie wpłynęła oferta Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Militarnych „MASURIA” na realizację zadania pn. „Kętrzyńska Szkoła Fechtunku – trening z zakresu sportowych walk rycerskich” w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert wynikającego z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie uznając celowość realizacji ww. zadania zamieszcza złożoną ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie (w zakładce: Organizacje pozarządowe), na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz na stronie internetowej www.starostwo.ketrzyn.pl.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym wyżej mowa, może zgłosić uwagi do oferty. Sugestie dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 10 listopada 2020 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie – Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn lub pocztą elektroniczną na adres: justyna.stelmaszczyk@starostwo.ketrzyn.pl.

Załączniki do pobrania:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie_o_możliwości_zgłaszania_uwag