Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Zarząd Powiatu w Kętrzynie informuje, iż w dniu 12 czerwca 2024 r.do Starostwa Powiatowego w Kętrzynie wpłynęła oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z oddziałem rejonowym w Kętrzynie
na realizację zadania pn. „Każdy może ćwiczyć – gimnastyka jako upowszechnianie kultury fizycznej” w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert wynikającego z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie (w zakładce: Organizacje pozarządowe), na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz na stronie internetowej www.starostwo.ketrzyn.pl.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie w terminie do dnia 26 czerwca 2024 r. (liczy się data wpływu do urzędu, a nie data nadania):
– na adres: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie – Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn;
– lub pocztą elektroniczną na adres: aneta.groma@starostwo.ketrzyn.pl.

Załączniki do pobrania:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag