Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kętrzynie o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kętrzynie o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Na podstawie art. 180 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1426, zm. Dz. U. z 2023 poz. 1429, 818) oraz Uchwały Nr XLIX/332/2010 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2010 r. Nr 200, poz. 2587) i Uchwały Nr 1536/2023 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 listopada 2023 r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzyn informuje o planowanym rozpoczęciu konsultacji.

1. Przedmiot konsultacji.

Projekt dokumentu: „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim na lata 2024 – 2026”.

2. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

Konsultacje społeczne ww. dokumentu odbędą się w terminie od 18.12.2023 r. do 08.01.2024 r.

3. Forma konsultacji.

Zgłoszenie uwag i opinii przez zainteresowanych drogą mailową do projektu dokumentu zamieszczonego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie i Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Kętrzynie.

4. Jednostka organizacyjna Powiatu Kętrzyńskiego odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie – Komisja do spraw konsultacji dokumentu strategicznego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim na lata 2024 – 2026 – e-mail: zawisza@pcprketrzyn.pl

Dokument uiszczony zostanie:

  1. opublikowanie na tronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie www.starostwo.ketrzyn.pl i Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Kętrzynie www.pcprketrzyn.pl
  2. publikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie www.bip.starostwo.ketrzyn.pl w zakładce konsultacje społeczne.

Uwagi i opinie można będzie zgłaszać do dnia 8 stycznia 2024 r. na formularzu udostępnionym na stronie internetowej www.starostwo.ketrzyn.pl i Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Kętrzynie www.pcprketrzyn.pl.

Opinie i uwagi złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie opracowania Powiatowego Programu
Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim na lata 2024 – 2026

Formularz uwag i opinii.docx

Program-RPZ-projekt.pdf