Podsumowanie Kampanii „Białej Wstążki”

Podsumowanie Kampanii „Białej Wstążki”

Od 25 listopada do 10 grudnia, realizowana była na terenie powiatu kętrzyńskiego Kampania „Białej Wstążki” skierowana na przeciwdziałanie przemocy, w tym w szczególności przemocy w rodzinie. Tegoroczne wydarzenie prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie przebiegało pod hasłem „Stop Przemocy – można inaczej…”. Dziś, w ostatnim dniu kampanii obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Święto to upamiętnia podpisanie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1948 r. Jest ona zbiorem praw człowieka i zasad ich stosowania. Zgodnie z jej zapisami wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu.

Wszystkie przeprowadzone akcje miały na celu przybliżenie problematyki zjawiska przemocy, zwrócenie uwagi na wielopłaszczyznowość i złożoność zjawiska. Podczas kampanii podkreślona została konieczność podejmowania zdecydowanych działań w celu zatrzymania przemocy oraz aktywnej współpracy między poszczególnymi instytucjami i służbami.

Władze samorządowe powiatu kętrzyńskiego składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w Kampanię „Białej Wstążki”.