Porządek LXVII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie

Porządek LXVII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie

Porządek LXVII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie
27 czerwca 2018 roku (środa), godz. 12:00
Sala Kominkowa (nr 47)
Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1

 1. Otwarcie LXVII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
 3. Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
 4. Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu po złożonym sprawozdaniu.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Informacja na temat bieżącej sytuacji Szpitala Powiatowego w Kętrzynie;
 7. Informacja na temat analizy i oceny rynku pracy oraz poziomu bezrobocia w Powiecie Kętrzyńskim;
 8. Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 12. ustalenia przebiegu położonych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn istniejących dróg powiatowych o numerach:

3801N ul. Adama Asnyka , 3802N ul. Władysława Broniewskiego, 3804N ul. Bolesława Chrobrego, 3805N  ul. Cukrownicza, 3810N  ul. Dworcowa, 3812N ul. Władysława Jagiełły, 3813N  ul. Michała Kajki, 3814N ul. Jana Kasprowicza, 3815N ul. Kasztanowa, 3816N ul. Kaszubska, 3817N,  ul. Hugo Kołłątaja, 3818N ul. Kołobrzeska, 3820N ul. Tadeusza Kościuszki, 3821N ul. Ignacego Kraszewskiego, 3823N ul. Kwiatowa, 3824N ul. Jerzego Lanca, 3826N ul. Bolesława Limanowskiego, 3827N ul. Bogumiła Linki, 3837N ul. Obrońców Westerplatte, część drogi powiatowej nr 3838N ul. Ogrodowa, 3840N ul. Władysława Orkana, 3842N ul. Ludwika Osińskiego, 3843N ul. Seweryna Pieniężnego, 3849N ul. Pomorska, 3852N ul. Macieja Rataja, 3854N ul. Władysława Reymonta, 3859N ul. Henryka Sienkiewicza, 3861N ul. Słoneczna, 3865N ul. Szkolna, 3867N ul. Targowa, 3869N ul. Wiejska, 3872N ul. Wilcza, 3874N ul. Willowa, 3876N ul. Stanisława Wyspiańskiego, 3877N ul. Zamkowa, 3878N ul. Zbożowa, 3880N ul. Zjazdowa, 3881N ul. Stefana Żeromskiego;

 1. o zmianie Uchwały Nr XI/98/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dn. 24 czerwca 2015 r. w sprawie

ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 3866N ulica Szpitalna w Kętrzynie;

 1. pozbawienia kategorii drogi powiatowej, dróg: Nr 3920N ul. Podzamcze w Reszlu i Nr 39 25N ul. Juliusza Słowackiego w Reszlu;
 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za rok 2017;
 3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu za rok 2017;
 4. zmiany składu osobowego komisji stałej problemowej Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Kętrzynie;
 5. zmiany składu osobowego komisji stałej problemowej Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Kętrzynie;
 6. zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie;
 7. o zmianie Uchwały Nr LXIV/453/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Kętrzyńskiemu;
 8. o zmianie uchwały Nr X/78/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zasad ustalania, obniżania i rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński;
 9. zmiany uchwały Nr LX/433/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2018-2034;
 10. zmian w budżecie powiatu na rok 2018.
 11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2017 r. i podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia oraz uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Kętrzynie za 2017 r.:

a) przedstawienie przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2017 r. oraz informacji o stanie mienia Powiatu Kętrzyńskiego,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2017 r.,

c) odczytanie przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie stanowiska tej komisji
o sprawozdaniu finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2017 r. oraz uchwały tejże komisji o wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.,

d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Kętrzynie z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.,

e) dyskusja Radnych Powiatu Kętrzyńskiego dotycząca rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2017 r.,

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2017 rok,

g) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Kętrzynie z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

12. Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Powiatu z 23 maja 2018 r.

13. Zamknięcie LXVII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.