Porządek LXVIII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie

Porządek LXVIII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie

 

Porządek LXVIII sesji

Rady Powiatu w Kętrzynie

29 sierpnia 2018 roku (środa), godz. 9:00

Sala Kominkowa (nr 47)

Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1

 1. Otwarcie LXVIII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
 3. Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
 4. Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu po złożonym sprawozdaniu.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Informacja na temat bieżącej sytuacji Szpitala Powiatowego w Kętrzynie;
 7. Przedstawienie raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla powiatu kętrzyńskiego na lata 2015-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2022 za okres 01.01.2015-31.12.2017 r., wykonanego przez Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. w Białymstoku.
 8. Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 12. uchwalenia Statutu Powiatu Kętrzyńskiego;
 13. udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „BARCJA” na częściową realizację II etapu projektu „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego” polegającą na opracowaniu dokumentacji technicznej budowy ścieżek rowerowych na terenie powiatu na trasie Kętrzyn – Gierłoż – Parcz;
 14. udzielenia dotacji w 2018 roku na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Powiatu Kętrzyńskiego dla Parafii Prawosławnej p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kętrzynie;
 15. wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie;
 16. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach
  i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kętrzyński;
 17. powierzenia na czas nieokreślony Gminie Miejskiej Kętrzyn wykonania za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie zadania publicznego Powiatu Kętrzyńskiego z zakresu prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej;
 18. zamiaru likwidacji Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie;
 19. uchwalenia „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018 – 2022”;
 20. o zmianie uchwały Nr LXIV/456/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2018 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 21. wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży nieruchomości na rzecz Gminy Reszel, za cenę niższą niż ich wartość rynkowa;
 22. zmiany uchwały Nr LX/433/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2018-2034;
 23. zmian w budżecie powiatu na rok 2018;
 24. Przyjęcie protokołu z LXVII sesji Rady Powiatu z 27 czerwca 2018 r.
 25. Zamknięcie LXVIII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.