Porządek XIII sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Porządek XIII sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Porządek XIII sesji

VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

       19 września 2019 roku (czwartek), godz. 14.00

Sala Kominkowa (nr 47)

Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1

  1. Otwarcie XIII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
  3. Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
  4. Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu dotyczące złożonego sprawozdania.
  5.   Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
  6. Interpelacje i zapytania.
  7. Informacje, oświadczenia i wolne wnioski.
  8. Informacja na temat bieżącego funkcjonowania:

a) Szpitala Powiatowego w Kętrzynie;

b) Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu.Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

9. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

10.Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały Nr XXIII/209/2016 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 5 lutego 2016 r.
o wyznaczeniu Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego jako jednostki obsługującej jednostki organizacyjne Powiatu Kętrzyńskiego i określeniu zakresu świadczonych usług;

b)stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kętrzynie, wchodzących w  skład Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kętrzynie;

c) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kętrzyński;

d) o zmianie uchwały w sprawie zasad ustalania, obniżania i rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński;

e) nadania tytułu honorowego „Za zasługi dla Powiatu Kętrzyńskiego”;

f) zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019 – 2034;

g) zmian w budżecie powiatu kętrzyńskiego na 2019 rok.

11. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu w dniu 29 sierpnia 2019 r.

12. Zamknięcie XIII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.