Powiat Kętrzyński otrzymał dotację na wirtualną strzelnicę

Powiat Kętrzyński otrzymał dotację na wirtualną strzelnicę

W ramach konkursu ofert ogłoszonego przez Ministra Obrony Narodowej pn.”Strzelnica w powiecie” nr 1/2023/CWCR, samorząd powiatu kętrzyńskiego otrzymał dofinansowanie na zadanie związane z utworzeniem strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego. Strzelnica ulokowana zostanie w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego Powiatowego Centrum Edukacji w Kętrzynie. Umiejscowiona będzie w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu usytuowanym na parterze budynku (pomieszczenie o powierzchni 67,93 m2).

Celem dofinansowania jest adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz zakup pierwszego wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego Powiatowego Centrum Edukacji w Kętrzynie.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej, pochodzących z państwowego funduszu celowego.

Wartość dofinansowania – 168 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji – 210 000,00 zł

Krótki opis projektu:

Zadanie realizowane jest w ramach konkursu Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie” na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego wirtualnych strzelnic wraz z wyposażeniem strzeleckim, umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, a także członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze proobronnym oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych.

Zadanie zakłada utworzenie w Centrum Kształcenia Zawodowego Powiatowego Centrum Edukacji w Kętrzynie strzelnicy wirtualnej, z której bezpłatnie korzystać będą mogli zarówno uczniowie szkół z terenu powiatu kętrzyńskiego, jak i organizacji pozarządowych, działających na rzecz obronności.

W ramach zajęć na strzelnicy wirtualnej uczestnicy będą mogli brać udział w statycznych i dynamicznych treningach, w tym strzelaniach na celność i skupienie, oraz ćwiczyć według różnych scenariuszy, zakładających strzelanie na wirtualnych placach ćwiczeń.

Strzelnica będzie kompletnym, multimedialnym, przenośnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym umożliwiającym prowadzenie ćwiczeń jednocześnie dla 4 strzelających z wykorzystaniem różnych rodzajów broni treningowej, na różnych wirtualnych odległościach oraz z różnych postaw strzeleckich.

W ramach prac adaptacyjnych planuje się remont pomieszczenia, zakup szafy metalowej do przechowywania urządzeń i wyposażenia strzelnicy oraz zakup tablicy informacyjnej.

Uruchomienie wirtualnej strzelnicy planowane jest z końcem 2023 roku.

Tablica informacyjna dotycząca Utworzenia wirtualnej strzelnicy w powiecie Kętrzyńskim (pierwotna wersja)

W dniu 05.06.2023 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa – Ministrem Obrony Narodowej, z siedzibą w Warszawie (00-911), A. Niepodległości 218, zwanym dalej Dysponentem, reprezentowanym przez gen. bryg. Mirosława BRYSIA, działającego na podstawie Pełnomocnictwa Nr 159/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2022 r., a Powiatem Kętrzyńskim z siedzibą w Kętrzynie, reprezentowanym przez Michała Kochanowskiego – starostę kętrzyńskiego, Andrzeja Lewandowskiego – wicestarostę powiatu kętrzyńskiego, przy kontrasygnacie Bogusława Lichockiego – skarbnik powiatu kętrzyńskiego podpisali umowę na utworzenie wirtualnej strzelnicy w powiecie kętrzyńskim.


W dniu 29.08.2023 r. została podpisana umowa na realizację zadania „Dostawa i montaż wirtualnej strzelnicy w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Kętrzynie”. Podpisana umowa dotyczy utworzenia wirtualnej strzelnicy wraz z wyposażeniem strzeleckim. W ramach umowy wykonawca dostarczy również szafę metalową do przechowywania urządzeń i wyposażenia strzelnicy oraz dostarczy tablicy informacyjnej związaną z realizacją projektu. Koszt działania to 159 000,00 zł. Wykonawcą umowy jest firma AUTOCOMP Management sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

Na zdjęciu od lewej starsota kętrzyński Michał Kochanowski oraz wicestarosta Andrzej Lewandowski podpisujący umowę na "Dostawę i montaż wirtualnej strzelnicy w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Kętrzynie".

Powiat kętrzyński zrealizował projekt „Strzelnica w powiecie 2023” w ramach konkursu nr 1/2023/CWCR. Po ogłoszonych postępowaniach koszt całkowity projektu wyniósł 178 700,00 złotych z czego z dofinansowania 142 960,00 złotych a koszt własny 35 740,00 złotych. Poniżej przedstawiamy zdjęcia z efektów końcowych zrealizowanego projektu.

Tablica informacyjna dotycząca Utworzenia wirtualnej strzelnicy w powiecie Kętrzyńskim (wersja po realizacji)
Miejsce zawieszenia Tablicy inforamcyjnej Strzelnica w Powiecie 2023
Zdjęcie przedstawia dwie osoby strzelające do tarczy wirtualnej
Sala wirtualnej strzelnicy
Pozycje przygotwane na strzelnicy
Sala wirtualnej strzelnicy zdjęcie na wprost monitora