VII Powiatowy Konkurs Ortograficzny o „Złote Pióro” Starosty Kętrzyńskiego

VII Powiatowy Konkurs Ortograficzny o „Złote Pióro” Starosty Kętrzyńskiego

Regulamin VII Powiatowego Konkursu Ortograficznego

o „Złote Pióro” Starosty Kętrzyńskiego

I Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego,
 • kształtowanie postaw dbałości o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną,
 • doskonalenie umiejętności wykorzystywania znajomości zasad ortograficznych i interpunkcyjnych w praktyce pisarskiej,
 • wdrażanie uczniów do samokontroli i samokształcenia w zakresie poprawności ortograficzno – interpunkcyjnej,
 • integrowanie społeczności szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych powiatu
              kętrzyńskiego.

II Organizator:

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół im. M. Curie Skłodowskiej  przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kętrzynie.

III Założenia wstępne:

1. Prawo udziału w konkursie mają wszyscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych powiatu kętrzyńskiego wyłonieni w eliminacjach szkolnych.

2. Regulamin  konkursu powiatowego ogłasza Starostwo Powiatowe w Kętrzynie na stronie internetowej  www.starostwo.ketrzyn.pl

3. Regulamin i przebieg  szkolnych eliminacji regulują dane placówki oświatowe.

4. Terminy i miejsce konkursu powiatowego:

 • Zgłoszenia uczestników: do 4.03.2020 r. zgłaszane pocztą, pocztą elektroniczną  na adres szkoły zs.ketrzyn@wp.pl lub osobiście (Karta zgłoszeniowa – załącznik nr 1).
         Zgoda na publikację wizerunku i danych osobowych ucznia na potrzeby konkursu
  (dla uczestnika niepełnoletniego – załącznik nr 2; dla uczestnika pełnoletniego – załącznik nr 3) – do 11.03.2020r.
 • Etap międzyszkolny (powiatowy): 11.03.2020 r. godz.9:00. Miejsce etapu powiatowego: Zespół Szkół im. M. Curie Skłodowskiej w Kętrzynie.

IV Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Wojska Polskiego 12, 11-400 Kętrzyn,

2) dane osobowe uczniów przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (na potrzeby organizacji konkursu), zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy,

4) każdy Uczestnik posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody,

5) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

6) udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby biorące w nim udział na przetwarzanie przez organizatorów ich danych osobowych na potrzeby konkursu, w szczególności na publiczne podanie ich imion, nazwisk i publikację wizerunku zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

V Organizacja i przebieg konkursu powiatowego:

1. W konkursie biorą udział reprezentanci szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych powiatu kętrzyńskiego (nie więcej niż 6 osób z każdej placówki oświatowej).

2. Tekst dyktanda oraz kryteria jego oceny opracowuje Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą nauczyciele języka polskiego Zespołu Szkół im. M. Curie Skłodowskiej w Kętrzynie.

3. Tekst dyktanda obejmuje różne reguły ortograficzne i interpunkcyjne.

4. Pisanie prac nadzoruje Komisja Konkursowa.

5. Komisja poprawia dyktanda niezwłocznie po zakończeniu zmagań finałowych i ogłasza wyniki w tym samym dniu. Decyzja komisji jest ostateczna.

6. Uczeń oraz jego opiekun mają prawo wglądu do pracy uczestnika.

7. Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, która napisała tekst dyktanda bezbłędnie lub popełniła najmniej błędów.

VI Nagrody:

1. Zdobywca I miejsca w konkursie powiatowym otrzymuje tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Kętrzyńskiego potwierdzony dyplomem.

2. Zdobywcy II i III miejsca otrzymują tytuł Wicemistrza Ortografii Powiatu Kętrzyńskiego potwierdzone dyplomami.

3. Pozostali finaliści otrzymują dyplomy za uczestnictwo.

4. Zwycięzcy otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie.

VII Zadania Komisji Konkursowej:

1. Przygotowanie tekstu dyktanda.

2. Przygotowanie miejsca przeprowadzenia konkursu.

3. Sprawdzenie prac konkursowych.

4. Ogłoszenie wyników.

5. Sporządzenie protokołu.

VIII Dodatkowe uwagi:

1. Prace nieczytelne nie będą podlegały sprawdzeniu i ocenie.

2. Podczas pisania dyktanda nie można korzystać z żadnych pomocy naukowych oraz urządzeń elektronicznych.

3. Uczestnicy konkursu nie mogą opuszczać sali przed zebraniem prac konkursowych.

4. Wyrazy nieczytelne bądź zapisane w sposób niejednoznaczny będą rozstrzygane na niekorzyść piszącego.

5. Uczestnicy piszą tekst dyktanda długopisem lub piórem z czarnym wkładem (przynoszą je ze sobą na konkurs).

6. Wgląd do prac jest możliwy po ogłoszeniu wyników.

Opracowanie: Beata Stokłosa         

Karta Zgłoszeniowa

Zgoda na publikację wizerunku, danych osobowych

Klauzula informacyjna RODO