Włodzimierz Wołyński

Włodzimierz Wołyński leży nad rzeką Ługą, dopływem Bugu. To jeden z najstarszych grodów ruskich, wzmiankowany w 988 r. Stolica księstwa włodzimiersko – wołyńskiego, siedziba biskupstwa prawosławnego, ośrodek handlu. W 1349 r. Włodzimierz Wołyński opanował Kazimierz III Wielki, a 21 lat później rządy przejęła Litwa. Prawa miejskie w 1431 r. Od 1569 r., na mocy Unii polsko – litewskiej, połączony z Koroną. Od 1793 r. w zaborze rosyjskim. Ponownie przyłączony do Polski w 1919 r. był siedzibą powiatu. W latach 1939-41okupowany przez Niemców. Do 1991 r. w Ukraińskiej SRR, a potem w niepodległej Ukrainie.
Zabytki:

* Kościół pw. św.Joachima i Anny, wybudowany w 1752 r. przez biskupa Adama Orańskiego.Po 1945 r. zdewastowany i zamknięty. Po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę, społeczność rzymskokatolicka odzyskała świątynię. 3 stycznia1992 r. odprawiono pierwszą mszę. Kościół to trójnawowa barokowa bazylika z dwiema wieżami. Sklepienia krzyżowe i kolebkowe.

* Pojezuicki kościół pw. Rozesłania Apostołów wybudowany w latach 1718- 1755 z fundacji Ignacego Sadowskiego, starosty słonimskiego. W roku1774 świątynię przejęli o. bazylianie. W 1840 r. car przekazał kościół cerkwi prawosławnej. Od 1921 r. ponownie parafia katolicka. Po II wojnie światowej zabytek zamknięto. Prace remontowe podjęto w 1992 r. z przeznaczeniem na cerkiew.

* Sobór Uspieński, zwany świątynią Mścisława, to jedyny ocalały zabytek staroruskiej architektury Wołynia. Wybudowany w XII w. na polecenie wielkiego księcia kijowskiego Mścisława. W ciągu wieków niszczony i palony. Pod koniec XIX w. przeprowadzono generalny remont. Zabytek to cerkiew kamienna, trójnawowa, ze sklepieniem opartym na 6 filarach.

* Pałac biskupów unickich pochodzi z XV w. Gruntownie przebudowany w latach 1968-71. Do budynku przylega czteropiętrowa dzwonnica. Zabytek otoczony kamiennym murem.

* Cerkiew św. Bazylego z przełomu XIII i XIV w. Zasadnicze prace zmieniające wygląd cerkwi były prowadzone w latach 1900 – 1901. Wybudowano wtedy dzwonnicę. Nawa główna nakryta jest kopułą z cebulastym hełmem. Świątynie posiada portale z cegły i białego kamienia.

* Ziemne wały zamkowe.Pierwsze umocnienia wzniósł Włodzimierz I w X w. W latach czterdziestych XIV w. w miejscu wałów powstała kamienna twierdza.Trzydzieści lat później twierdzę zniszczono do fundamentów. W XVI w.powstały nowe umocnienia, ich fragmenty zachowała się do dzisiaj. W skład umocnień wchodziło 5 baszt połączonych drewnianą palisadą z galeriami bojowymi. Całość była otoczona fosą. Wewnątrz umocnień znajdował się dwór książęcy, cerkiew św. Joachima i Anny oraz budynki miejskie. W XVII i XVIII stuleciu twierdza utraciła znaczenie militarne i popadła w ruinę.

List intencyjny o współpracy został podpisany w lutym 2000 roku.
Współpraca ma charakter gospodarczy, kulturalno- sportowy, obejmuję wymianę doświadczeń między partnerami, poznanie kraju i kultury partnera (rozwój współpracy ze Związkiem Ukraińców w Polsce).
Rezultatem współpracy jest :
• doprowadzenie do współpracy Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie z Technikum Rolniczym we Włodzimierzu Wołyńskim;
• koncert zespołu „Reszelanie” w uroczystościach na Ukrainie
• Międzynarodowa wystawa gospodarcza we Włodzimierzu Wołyńskim w 2000 roku.
• Międzynarodowe seminarium na temat reformy administracyjnej.