Wsparcie dla przedsiębiorców w  Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie

Wsparcie dla przedsiębiorców w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie

Z dniem 31 marca 2020 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568), która uprawnia powiatowe urzędy pracy do udzielania wsparcia przedsiębiorcom poprzez:

  • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy – w przypadku miko, małych i średnich przedsiębiorców, a także organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (spółdzielnie socjalne);
  • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności –
    w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników;
  • na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy do wysokości 5 tys. złotych.

            Pierwszym uruchomionym instrumentem będzie jednorazowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy. Przewidywany termin ogłoszenia naboru wniosków: 6 kwietnia 2020 r..

Więcej informacji na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie: www.ketrzyn.praca.gov.pl