ZADANIA DOFINANSOWANE Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

ZADANIA DOFINANSOWANE Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Utworzenie Funduszu ma również na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej stanowi przy tym działanie komplementarne do inicjatyw podejmowanych na szczeblu krajowym w odniesieniu do budowy systemu autostrad i dróg ekspresowych, przyczyniając się do stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego. Poniżej przedstawiamy inwestycje wykonane przy wsparciu finansowym z Funduszu Dróg Samorządowych na terenie powiatu kętrzyńskiego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie

 • długość odcinka: 452 mb;
 • całkowita wartość zadania: 3 205 398,99 zł;
 • całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych zadania: 3 205 398,99 zł;
 • dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 1 482 136,83 zł;
 • termin realizacji zadania:  2019 – 2020;
 • zakres przebudowy: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, odwodnienie korpusu drogowego, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, zagospodarowanie terenów zieleni oraz tablice informacyjne.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1584N Dr.Woj. Nr 592 – Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku Kiemławki Wielkie – Winda – Etap I

 • długość odcinka: 901 mb;
 • całkowita wartość zadania: 1 490 272,15 zł;
 • całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych zadania: 1 420 125,37 zł;
 • dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 710 062,68 zł;
 • termin realizacji zadania:  30.04.2020 – 15.10.2020;
 • zakres przebudowy: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, remont przepustu pod tablice informacyjne.
Fotografia przedstawia drogę powiatową nr 1584N Dr. Woj. Nr 592 - Jeżewo - Winda - Jankowice - Srokowo na odcinku Kiemławki Wielkie- Winda - Etap I Nr III (przed inwestycją)
Fotografia przedstawia drogę powiatową nr 1584N Dr. Woj. Nr 592 - Jeżewo - Winda - Jankowice - Srokowo na odcinku Kiemławki Wielkie- Winda - Etap I Nr III (po inwestycji)
Fotografia przedstawia drogę powiatową nr 1584N Dr. Woj. Nr 592 - Jeżewo - Winda - Jankowice - Srokowo na odcinku Kiemławki Wielkie- Winda - Etap I Nr III (po inwestycji)

Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo – Wodukajmy – Sępopol – Glitajny – etap I odcinka Nr III

 • długość odcinka: 1550 mb;
 • całkowita wartość zadania: 2 372 824,08 zł;
 • całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych zadania: 2 333 316,48 zł;
 • dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 1 166 658,24 zł;
 • termin realizacji zadania:  30.04.2020 – 30.10.2020;
 • zakres przebudowy: roboty rozbiórkowe, przebudowa jezdni (wykonanie poboczy z kruszywa, wykonanie rowów), budowa chodników w terenie zabudowanym, przebudowa zjazdów, stała organizacja ruchu – oznakowanie, roboty wykończeniowe – nasadzenia i pielęgnacji zieleni, wykonywanie utwardzenia części pobocza kostką kamienną oraz montaż barier drogowych, nadzór inwestorski, tablice informacyjne.
Fotografia przedstawia drogę powiatową nr 1567N na odcinku Szczurkowo - Wodukajmy - Sępopol - Glitajny - I etap odcinka Nr III (przed inwestycją)
Fotografia przedstawia drogę powiatową nr 1567N na odcinku Szczurkowo - Wodukajmy - Sępopol - Glitajny - I etap odcinka Nr III (przed inwestycją)
Fotografia przedstawia drogę powiatową nr 1567N na odcinku Szczurkowo - Wodukajmy - Sępopol - Glitajny - I etap odcinka Nr III (po inwestycji)
Fotografia przedstawia drogę powiatową nr 1567N na odcinku Szczurkowo - Wodukajmy - Sępopol - Glitajny - I etap odcinka Nr III (po inwestycji)
Fotografia przedstawia drogę powiatową nr 1567N na odcinku Szczurkowo - Wodukajmy - Sępopol - Glitajny - I etap odcinka Nr III (po inwestycji)

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu

 • długość odcinka: 608 mb;
 • całkowita wartość zadania: 1 994 324,00 zł;
 • całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych zadania: 1 928 530,53 zł;
 • dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 964 265,26 zł;
 • termin realizacji zadania: 10.07.2020 – 30.11.2020;
 • zakres przebudowy: roboty drogowe, przebudowa sieci gazowej, roboty elektryczne i oświetlenie drogi, odwodnienie korony drogi, przebudowa zjazdu, nadzór inwestorski, tablice informacyjne.
Fotografia przedstawia drogę powiatową Nr 3935 N ulicy Pieniężnego w Reszlu (przed inwestycją)
Fotografia przedstawia drogę powiatową Nr 3935 N ulicy Pieniężnego w Reszlu (przed inwestycją)
Fotografia przedstawia drogę powiatową Nr 3935 N ulicy Pieniężnego w Reszlu (po inwestycji)
Fotografia przedstawia drogę powiatową Nr 3935 N ulicy Pieniężnego w Reszlu (po inwestycji)

Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec – Silec w kierunku Surwile – etap II

 • długość odcinka: 1610 mb;
 • całkowita wartość zadania: 1 518 272,39 zł;
 • całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych zadania: 1 482 249,90 zł;
 • dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 741 124,95 zł;
 • termin realizacji zadania: 30.04.2020 – 30.10.2020;
 • zakres przebudowy: roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, roboty drogowe, zjazdy i przepusty, pogłębienie i wyprofilowanie rowów przydrożnych, oznakowanie, nadzór inwestorski, tablice informacyjne.
Fotografia przedstawia drogę powiatową Nr 1602N Lesieniec - Silec w kierunku Surwile - etap II (przed inwestycją)
Fotografia przedstawia drogę powiatową Nr 1602N Lesieniec - Silec w kierunku Surwile - etap II (przed inwestycją)
Fotografia przedstawia drogę powiatową Nr 1602N Lesieniec - Silec w kierunku Surwile - etap II (po inwestycji)
Fotografia przedstawia drogę powiatową Nr 1602N Lesieniec - Silec w kierunku Surwile - etap II (po inwestycji)

Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N na odcinku Dłużec Wielki – droga nr 1981N (km 0+000 do km 3+500)

 • długość odcinka: 3500 mb;
 • całkowita wartość zadania: 3 074 172,15 zł;
 • całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych zadania: 3 055 522,89 zł;
 • dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 1 527 761,44 zł;
 • termin realizacji zadania: 24.04.2020 – 30.10.2020;
 • zakres przebudowy: projekt budowlano-wykonawczy, roboty budowlano-montażowe, nadzór inwestorski, kolektor deszczowy, tablice informacyjne.
Fotografia przedstawia drogę powiatową nr 1580N na odcinku Dłużec Wielki - droga nr 1981N przed inwestycją
Fotografia przedstawia drogę powiatową nr 1580N na odcinku Dłużec Wielki - droga nr 1981N przed inwestycją
Fotografia przedstawia drogę powiatową nr 1580N na odcinku Dłużec Wielki - droga nr 1981N (po inwestycji)
Fotografia przedstawia drogę powiatową nr 1580N na odcinku Dłużec Wielki - droga nr 1981N (po inwestycji)