Zapraszamy do udziału w konkursie ortograficznym o „Złote Pióro” Starosty Kętrzyńskiego

Zapraszamy do udziału w konkursie ortograficznym o „Złote Pióro” Starosty Kętrzyńskiego

Przed nami VIII Powiatowy Konkursu Ortograficzny o „Złote Pióro” Starosty Kętrzyńskiego. Kolejne ortograficzne zmagania już 19 października br. w Zespole Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie. Zapraszamy do udziału w konkursie uczniów szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych powiatu kętrzyńskiego.

Regulamin VIII Powiatowego Konkursu Ortograficznego o „Złote PióroStarosty Kętrzyńskiego

I. Cele konkursu:

 1. Rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego.
 2. Kształtowanie postaw dbałości o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną.
 3. Doskonalenie umiejętności wykorzystywania znajomości zasad ortograficznych i interpunkcyjnych w praktyce pisarskiej.
 4. Wdrażanie uczniów do samokontroli i samokształcenia w zakresie poprawności ortograficzno – interpunkcyjnej.
 5. Integrowanie społeczności szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych powiatu kętrzyńskiego

II. Organizator:

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół im. M. Curie Skłodowskiej przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kętrzynie.

III. Założenia wstępne:

 1. Prawo udziału w konkursie mają wszyscy uczniowie szkół ponadpodstawowych
  i ponadgimnazjalnych powiatu kętrzyńskiego wyłonieni w eliminacjach szkolnych.
 2. Regulamin  konkursu powiatowego ogłasza Starostwo Powiatowe w Kętrzynie na stronie internetowej  www.starostwo.ketrzyn.pl.
 3. Regulamin i przebieg  szkolnych eliminacji opracowują poszczególne placówki oświatowe.
 4. Terminy i miejsce konkursu powiatowego:
 5. Zgłoszenia uczestników: do 12.10.2021 r. przesyłane pocztą elektroniczną  na adres szkoły sekretariat@zs.ketrzyn.pl lub osobiście (Karta zgłoszeniowa – załącznik nr 1). Zgoda na publikację wizerunku i danych osobowych ucznia na potrzeby konkursu
  (dla uczestnika niepełnoletniego – załącznik nr 2; dla uczestnika pełnoletniego – załącznik nr 3) – do 19.10.2021r.
 6. Etap międzyszkolny (powiatowy): 19.10.2021 r. godz.9:00. Miejsce etapu powiatowego: Zespół Szkół im. M. Curie Skłodowskiej w Kętrzynie.

IV. Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Wojska Polskiego 12, 11-400 Kętrzyn.
 2. Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (na potrzeby organizacji konkursu), zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy.
 4. Każdy Uczestnik posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.
 5. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby biorące w nim udział na przetwarzanie przez organizatorów ich danych osobowych na potrzeby konkursu, w szczególności na publiczne podanie ich imion, nazwisk i publikację wizerunku zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

IV. Organizacja i przebieg konkursu powiatowego:

 1. W konkursie biorą udział reprezentanci szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych powiatu kętrzyńskiego (nie więcej niż 5 osób z każdej placówki oświatowej).
 2. Tekst dyktanda oraz kryteria jego oceny opracowuje Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą nauczyciele języka polskiego Zespołu Szkół im. M. Curie Skłodowskiej w Kętrzynie.
 3. Tekst dyktanda obejmuje różne reguły ortograficzne i interpunkcyjne.
 4. Pisanie prac nadzoruje Komisja Konkursowa.
 5. Komisja poprawia dyktanda niezwłocznie po zakończeniu zmagań finałowych i ogłasza wyniki w tym samym dniu. Decyzja komisji jest ostateczna.
 6. Uczeń oraz jego opiekun mają prawo wglądu do pracy uczestnika.
 7. Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, która napisała tekst dyktanda bezbłędnie lub popełniła najmniej błędów.

V. Nagrody:

 1. Zdobywca I miejsca w konkursie powiatowym otrzymuje tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Kętrzyńskiego potwierdzony dyplomem.
 2. Zdobywcy II i III miejsca otrzymują tytuł Wicemistrza Ortografii Powiatu Kętrzyńskiego potwierdzone dyplomami.
 3. Pozostali finaliści otrzymują dyplomy za uczestnictwo.
 4. Zwycięzcy otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie.

VI. Zadania Komisji Konkursowej:

 1. Przygotowanie tekstu dyktanda.
 2. Przygotowanie miejsca przeprowadzenia konkursu.
 3. Sprawdzenie prac konkursowych.
 4. Ogłoszenie wyników.
 5. Sporządzenie protokołu.

VII. Dodatkowe uwagi:

 1. Prace nieczytelne nie będą podlegały sprawdzeniu i ocenie.
 2. Podczas pisania dyktanda nie można korzystać z żadnych pomocy naukowych oraz urządzeń elektronicznych.
 3. Uczestnicy konkursu nie mogą opuszczać sali przed zebraniem prac konkursowych.
 4. Wyrazy nieczytelne bądź zapisane w sposób niejednoznaczny będą rozstrzygane na niekorzyść piszącego.
 5. Uczestnicy piszą tekst dyktanda długopisem lub piórem z czarnym wkładem (przynoszą je ze sobą na konkurs).
 6. Wgląd do prac jest możliwy po ogłoszeniu wyników.

Opracowanie:            

Beata Stokłosa           

Szczegóły konkursu oraz karta zgłoszeniowa do pobrania poniżej.

Karta zgłoszeniowa „Złote Pióro”

Klauzula RODO „Złote Pióro”

Zgoda na publikacje wizerunku i danych osobowych ucznia pełnoletniego

Zgoda na publikacje wizerunku i danych osobowych ucznia niepełnoletniego