Zmiany  zasad działania Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) w Polsce

Zmiany zasad działania Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) w Polsce

Uprzejmie informujemy, iż zmieniły się zasady działania Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) w Polsce. Weszły w życie nowe przepisy (Ustawa z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji), które zmieniają warunki i kryteria uzyskiwania przez przedsiębiorców pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego na terenie niemal całej Polski.

Dla województwa warmińsko-mazurskiego właściwym do udzielania ww. wsparcia jest Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA (W-M SSE), która w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki wydaje decyzje o wsparciu. Przedsiębiorcy zamierzający inwestować w województwie warmińsko-mazurskim mogą uzyskać najwyższą w skali kraju pomoc publiczną do 70 % wartości inwestycji. Uzyskanie ulgi podatkowej jest możliwe po spełnieniu dwóch kryteriów: ilościowych (poniesienie kosztów kwalifikowanych w określonej wysokości, uzależnionej od stopy bezrobocia w powiecie realizacji nowej inwestycji i wielkości przedsiębiorstwa) oraz jakościowych (wspierających projekty zakładające m.in. prowadzenie działalności B+R, rozwój klastrów, jak i te zapewniające korzystne warunki dla pracowników). Zwolnienie przydzielane jest na czas określony, dla województwa warmińsko-mazurskiego jest to najdłuższy okres w skali kraju 15 lat.

Więcej szczegółów o udzielanym przez W-M SSE wsparciu znaleźć można na stronie internetowej www.wmsse.com.pl