Informacja o LXVI sesja Rady Powiatu w Kętrzynie

Informacja o LXVI sesja Rady Powiatu w Kętrzynie

Informujemy, że 30 listopada 2023 roku (czwartek) o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Kętrzynie (sala kominkowa 47), Plac Grunwaldzki 1, odbędzie się LXVI sesja VI kadencji Rady Powiatu
w Kętrzynie. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1.  Otwarcie LXVI sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2.  Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
 3.  Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
 4.  Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu po złożonym sprawozdaniu.
 5.  Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu.
 8. Informacja na temat funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.
 9. Informacja na temat realizacji umów z partnerami zagranicznymi.
 10. Informacja o działalności związków i stowarzyszeń, w których uczestniczy Powiat Kętrzyński.
 11. Ogłoszenie wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Powiatu Kętrzyńskiego.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Kętrzyński do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024;
  b) nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie;
  c) zmiany uchwały Nr XLI/340/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2030 oraz Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2021 – 2030;
  d) zmiany uchwały Nr XIX/170/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrożenia Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Rodzinie na lata 2020-2030;
  e) zmiany Uchwały Nr LVIII/487/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań Powiatu Kętrzyńskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku;
  f) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych Powiatu Kętrzyńskiego;
  g) wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za lata obrotowe 2023 oraz 2024;
  h) ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2024;
  i) zmieniająca uchwałę nr LXIII/531/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie  kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej oraz powierzchni pod jeden automat vendingowy pozostających w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Marii Curie- Skłodowskiej w Kętrzynie;
  j) zmieniająca uchwałę Nr LXIII/533/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie  kolejnej umowy najmu pomieszczeń pozostających w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Marii Curie – Skłodowskiej w Kętrzynie;
  k) uchylenia uchwały nr LXIII/532/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 września 2023 r.  w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie  kolejnej umowy użyczenia dużej sali gimnastycznej pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Marii Curie- Skłodowskiej w Kętrzynie;
  l) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia biurowego  o pow. użytkowej 24,15 m2  oraz pow. użytkowej 18,26 m2 w budynku  Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego przy ul. Pocztowej 11 w Kętrzynie  w trwałym zarządzie Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego;
  m) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Powiatowemu Zakładowi Aktywności Zawodowej w Kętrzynie  od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu;
  n) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2023 – 2035;
  o) zmian w budżecie powiatu na rok 2023;
  p) rozpatrzenia skargi na działania Szpitala Powiatowego w Kętrzynie;
  q) uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

13.  Informacje, oświadczenia, wolne wnioski.

14. Przyjęcie protokołu z LXV sesji Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 października 2023 r.

15. Zamknięcie LXVI sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.

Projekty uchwał do pobrania

Link do LXVI Sesji Rady Powiatu w Kętrzynie