Zasłużeni dla powiatu

Honorowy tytuł „Za zasługi dla Powiatu Kętrzyńskiego”.

25 czerwca 2008 r. Rada Powiatu w Kętrzynie ustanowiła honorowy tytuł „Za zasługi dla Powiatu Kętrzyńskiego”. Tytuł jest nadawany corocznie osobom fizycznym lub prawnym, organizacjom pozarządowym oraz innym jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej, które całokształtem swej działalności zawodowej lub społecznej przyczyniły się do rozwoju i promocji Powiatu Kętrzyńskiego. Tytuł nadaje Kapituła, która składa się z przewodniczącego Rady Powiatu, 5 członków powołanych przez Zarząd Powiatu i laureatów tytułu. Przewodniczącym Kapituły jest Przewodniczący Rady Powiatu, przewodnicząca Rady Powiatu. Osoba uhonorowana tytułem otrzymuje statuetkę pamiątkową wraz z jej miniaturką do noszenia na ubraniu i dyplom potwierdzający nadanie tytułu.
Pierwszą osobą uhonorowaną tytułem był Jarosław Czubiński, były konsul generalny RP w Kaliningradzie. Uroczystość wręczenia odbyła się 8 października 2008 r. podczas obchodów 10 – lecia utworzenia Powiatu Kętrzyńskiego.
W 2009 r. honorowe wyróżnienie otrzymał Jacek Protas, marszałek województwa warmińsko – mazurskiego. Tytuł „Za zasługi dla Powiatu Kętrzyńskiego” został wręczony 7 listopada, podczas balu charytatywnego na rzecz wychowanków Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu.

Uchwała nr XXI/147/2008r. Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie: przyjęcie regulaminu nadawania tytułu honorowego „Za zasługi dla Powiatu Kętrzyńskiego”

Wniosek o nadaniu tytułu honorowego „Za zasługi dla Powiatu Kętrzyńskiego” Księdza Prałata Kanonika Janusza Budyn

Uchwała Nr 4/2012 Kapituły Tytułu Honorowego „Za Zasługi Dla Powiatu Kętrzyńskiego” przyznana Ks. Prałata Kanonika Janusza Budyn

Ksiądz proboszcz Janusz Budyn urodził się 25 stycznia 1938 r. w Zakopanem. Święcenia kapłańskie otrzymał w Olsztynie. Pierwszą placówką młodego księdza był kościół św. Brunona w Giżycku. W latach 1964- 1968 był wikariuszem w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Korszach. Przez kolejnych 6 lat pracował w parafii Trójcy Przenajświętszej w Dzierzgoniu. W 1974 r. został mianowany proboszczem parafii św. Magdaleny we Frączkach i Jesionowie, a od lipca 1984 r. jest proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Korszach. 50 lat posługi duszpasterskiej księdza Janusza Budyna to droga Ewangelii i służby Jezusowi. Ksiądz prałat jest twórcą Hospicjum Domowego dla chorych z terenu Powiatu Kętrzyńskiego i Świetlicy Środowiskowej. Prężna działalność Caritas parafialnego to także zasługa ks. Janusza, którego parafianie nazywają kapłanem budowniczym jedności parafian i wizerunku parafii. Uczestnik i organizator wielu pielgrzymek do sanktuariów maryjnych, duszpasterz kolejarzy, a przy tym skromny i otwarty na potrzeby każdego człowieka. Ksiądz prałat jest m.in. duszpasterzem kolejarzy Archidiecezji Warmińskiej, dziekanem i kustoszem Kapituły Kolegiackiej w Dobrym Mieście oraz dziekanem Dekanatu Reszelskiego. Jego praca duszpasterska zyskała uznanie papieża Jana Pawła II, który w 2004 r. nadał mu godność Kapelana Honorowego Jego Świątobliwości.

Uchwała nr 3/2010 Kapituły Tytułu Honorowego „za zasługi dla Powiatu Kętrzyńskiego” przyznana Ks. Witalisowi Czyżewskiemu

Ks. Witalis Czyżewski urodził się w 1935 r. w Krynkach woj. podlaskie. Ukończył Liceum Ekonomiczno – Administracyjne, Prawosławne Seminarium Duchowne i Leningradzką Akademię Duchowną.  W 1955 r. został proboszczem parafii prawosławnej w Kętrzynie.  Pełni obowiązki dziekana Okręgu Olsztyńskiego. Za swoją pracę duszpasterską został nagrodzony Mitrą, najwyższą nagrodą kościelną. Jako jedyny w Diecezji Białostocko – Gdańskiej uzyskał prawo do noszenia na piersi dwóch krzyży z ozdobami. Decyzją Polskiego Soboru Biskupów Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego otrzymał Order Św. Marii Magdaleny I stopnia.

Wniosek o nadanie tytułu honorowego „Za zasługi dla Powiatu Kętrzyńskiego Panu Jackowi Protasowi, marszałkowi województwa warmińsko-mazurskiego w uznaniu jego wielkich zasług dla naszego powiatu

Uchwała nr 2/2008 Kapituły Tytułu Honorowego „za zasługi dla Powiatu Kętrzyńskiego” przyznana panu Jackowi Protasowi

Jacek Protas urodził się w Lidzbarku Warmińskim w 1964 r. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Posiada studia podyplomowe zarządzania w administracji publicznej Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.
Z samorządem związany od początku jego funkcjonowania jako radny, przewodniczący Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim (1996-1998) oraz starosta lidzbarski (2000-2006). W latach 1998 – 2000 był dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim. Jacek Protas był pierwszym prezesem Stowarzyszenia „Dom Warmiński”. Marszałek województwa warmińsko – mazurskiego jest członkiem i szefem wielu organizacji pozarządowych i gremiów politycznych: przewodniczący Komisji ds. Polski Wschodniej Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, prezydent Euroregionu Bałtyk – forum współpracy międzynarodowej regionów nadbałtyckich, członek Komitetu Regionów, Komisji RELEX (Komisja Stosunków Zewnętrznych i Współpracy Zdecentaralizowanej) oraz Komisji DEVE (Komisja Rozwoju Zrównoważonego), prezes Oddziału Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, przewodniczący Rady Programowej Porozumienia Zielone Płuca Polski, przewodniczący Zarządu Regionu Platformy Obywatelskiej na Warmii i Mazurach.

Wniosek o nadanie tytułu honorowego „Za zasługi dla Powiatu Kętrzyńskiego Panu Jarosławowi Czubińskiemu, byłemu Konsulowi Rzeczpospolitej Polskiej w Kaliningradzie Federacji Rosyjskiej w uznaniu jego wielkich zasług dla naszego powiatu.

Uchwała nr 1/2008 Kapituły Tytułu Honorowego „za zasługi dla Powiatu Kętrzyńskiego” przyznana panu Jarosławowi Czubińskiemu

Jarosław Czubiński urodził się w 1960 r. we Wrocławiu. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1984-1987 ukończył aplikację sędziowską i radcowską. Od 1985 r. jest zatrudniony w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Do roku 1990 zajmował się obsługą prawną resortu, pracując jako radca prawny w Departamencie Prawno-Traktatowym.
W latach 1990-1995 był zatrudniony w Konsulacie Generalnym, a następnie w Ambasadzie RP w Republice Białoruś. Po powrocie do kraju został doradcą ministra i naczelnikiem wydziału w Departamencie Konsularnym MSZ. Następnie objął stanowisko zastępcy dyrektora, a potem pełnił obowiązki dyrektora tego departamentu. W latach 2002-2008 jako minister pełnomocny, a potem radca-minister pełnił funkcję konsula generalnego RP w Kaliningradzie. Od 2008 r. kieruje polską służbą konsularną jako dyrektor Departamentu Konsularnego. Do najważniejszych osiągnięć Jarosława Czubińskiego warto zaliczyć organizację powrotu do kraju ok. 1400 polskich turystów pozostawionych w regionie Morza Śródziemnego w wyniku bankructwa jednego z biur podróży, a także udział w uwolnieniu polskich pracowników naukowych uprowadzonych w regionie północnego Kaukazu.

Uchwała nr 1 /2015 Kapituły Tytułu Honorowego „za zasługi dla Powiatu Kętrzyńskiego” przyznana panu Piotrowi Kapuścińskiemu

Piotr Kapuściński urodził się 3 lipca 1966 r. w Kętrzynie. W 2003 roku brał udział w pracach porządkowych w miejscowości Góry k/Kętrzyna przy kamieniu upamiętniającym średniowieczną bitwę z 1311 roku stoczoną pomiędzy Zakonem Krzyżacki a Litwinami. W katach 2008 – 2009 brał udział w pracach przy restauracji rodzinnego grobowca pruskiego rodu vin Borcie, położonego w miejscowości Tołkiny. Obecnie grobowiec stanowi ciekawą atrakcje historyczną. W  2011 i 2012 r. współorganizował inscenizację średniowiecznej bitwy pod Wopławkami z okazji 700 – rocznicy tego wydarzenia. W 2013 i 2014 był współorganizatorem Turnieju Rycerskiego o muszlę Św. Jakuba w Kętrzynie. W 2008 r. Minister Obrony Narodowej wyróżnił Brązowym Medalem za zasługi dla Obronności Kraju.

Uchwała nr 2 /2015 Kapituły Tytułu Honorowego „za zasługi dla Powiatu Kętrzyńskiego” przyznana panu Janowi Fijałkowskiemu

Jan Fijałkowski ur. 20 maja 1968r. w Barcianach. W 2003 roku brał udział w pracach porządkowych przy kamieniu upamiętniającym średniowieczną bitwę z 1311 roku stoczoną pomiędzy Zakonem Krzyżackim a Litwinami. W 2011r.
i  2012 r. współorganizował inscenizację średniowiecznej bitwy pod Wopławkami.  W 2012 r. był współautorem wystawy fotograficznej przygotowanej współnie z młodzieżą szkolną Zespołu Szkół w Mołtajnach pt. „Cmentarze wojenne powiatu kętrzyńskiego”. Pan Jan Fijałkowski był aktywnym inicjatorem i uczestnikiem wielu działań o charakterze edukacyjnym i krajoznawczym w środowisku organizacji oraz społeczności lokalnej, w tym również wśród dzieci i młodzieży. W 2006 r. Przewodniczący Rady  Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nadał Janowi Fijałkowskiemu Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, w dowód uznania za pracę społeczną.

Uchwała nr 3 /2015 Kapituły Tytułu Honorowego „za zasługi dla Powiatu Kętrzyńskiego” przyznana panu Jerzemu Adamczykowi.

Jerzy Henryk Adamczyk ur. 2 lutego 1936 r. w Starachowicach. Pan Jerzy jest mieszkańcem powiatu kętrzyńskiego od 1958 r. Swoje całe życie poświęcił walce z reżimem komunistycznym. W latach 70 i 80 jako opozycjonista wobec władzy ludowej pisał i kolportował ulotki na terenie całego powiatu. W 1981 r. był jednym z założycieli struktur „Solidarności” w Kętrzyńskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego oraz założycielem związków zawodowych NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, między innymi w Srokowie, Barcianach i Korszach. Był jednym z głównych budowniczych nowej demokracji na terenie powiatu. Pierwszy przewodniczący Rady Miasta w Ketrzynie po 1989 roku.

Uchwała Nr XIII/130/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie nadania tytułu honorowego „Za Zasługi dla Powiatu Kętrzyńskiego” panu Arno Surminskiemu.

Arno Surminski urodził się 20 sierpnia 1934 r.  w Jegławkach. Jako 11 – latek zmuszony do ucieczki przed Armią Czerwoną, przeżywa boleśnie rozłąkę z ukochaną ziemią mazurską. Osiadłszy w Niemczech, w dojrzałym wieku rozpoczął karierę pisarską. Opisuje Jegławki, ziemię kętrzyńską i całe Mazury, oraz Mazurów, których uczynił bohaterami swych powieści. Jego książki przetłumaczone zostały na wiele języków. Regularnie odwiedza ziemię kętrzyńską. Zwrócił jako pierwszy uwagę na konieczność dbania o dawne cmentarze powiatu. Opublikował 20 książek. W 2011 r otrzymał tytuł „Zasłużony dla województwa warmińsko – mazurskiego”. Jest on wielkim popularyzatorem naszego powiatu w świecie, gdzie czytane są jego książki.

Uchwała Nr XXXI/268/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie nadania tytułu honorowego „Za Zasługi dla Powiatu Kętrzyńskiego” Ks. dr. Aleksandrowi Jacyniakowi SJ.

Ks. dr Aleksander Jacyniak urodził się 17.05.1959 r. w miejscowości Staniewo koło Św. Lipki i tu przeżył 19 pierwszych lat swego życia do momentu wstąpienia do zakonu jezuitów. Po Nowicjacie w Kaliszu i studiach filozoficznych w Krakowie odbył studia teologiczne w Rzymie, gdzie wielokrotnie uczestniczył w spotkaniach z papieżem Janem Pawłem II. Po otrzymaniu z rąk papieża święceń kapłańskich dnia 2 czerwca odprawił w świętolipskiej bazylice swą Mszę Św. prymicyjną. W 2014 r. rozpoczął w Świętej Lipce potrójna posługę: Kustosza Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan, Proboszcza Parafii pw. Nawiedzenia NMP i superiora świętolipskiej wspólnoty jezuitów. W czasie pełnienia tych posług podjął wiele inicjatyw duszpasterskich, dydaktycznych i kulturalnych. Zainicjował wydawanie lokalnego czasopisma „U stóp Świętolipskiej Matki”. Doprowadził do wpisania Świętolipskiego Sanktuarium na elitarną liste pomników historii, które są najcenniejszymi obiektami lub terenami zabytkowymi w Polsce. Zainicjował warsztaty pisania ikon, które odbywają się cztery razy w roku. Zorganizował transmisje ze Świętolipskiego Sanktuarium kilku Mszy świętych przez Telewizję Polonia i TVP Info oraz koncertu kolęd przez Telewizję Polsat. Doprowadził do emisji znaczka pocztowego z obrazem Matki Bożej Świętolipskiej przez Pocztę Polską w 2018 r. w nakładzie 200 tysięcy egzemplarzy. Współorganizuje i współprowadzi Świętolipskie Wieczory Muzyczne. W uznaniu wartości jego przedsięwzięć Minister Sportu i Turystki przyznał Świętolipskiemu Sanktuarium w 2018 r. odznakę honorową ” Za zasługi dla turystyki”. Organizuje pielgrzymki w różne strony naszej Ojczyzny, do Włoch oraz do Ziemi Świętej.