INFORMACJA o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu operatu opisowo-kartograficznego Gminy Kętrzyn

INFORMACJA o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu operatu opisowo-kartograficznego Gminy Kętrzyn

INFORMACJA
o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu operatu
opisowo-kartograficznego

Starosta Kętrzyński na podstawie art. 24 a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) informuje, że w terminie od 03.12.2018 r. do 21.12.2018 r. w godz. 8:00 – 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1, pokój nr 9, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo – kartograficznego z modernizacji ewi-dencji gruntów i budynków, przeprowadzonej na terenie obrębów wchodzących w skład jednostki ewidencyjnej Kętrzyn – gmina: Bałowo, Bałtrucie, Banaszki, Biedaszki, Borki, Czerniki, Filipówka, Gałwuny, Gnatowo, Godzikowo, Grabno, Gromki, Jeżewo, Jurki, Karolewo, Kaskajmy, Katkajmy, Koczarki, Kolonia Gnatowo, Kotkowo, Kruszewiec, Kwiedzina, Langanki, Linkowo, Marszewo, Martiany, Mażany, Muławki, Nakomiady, Nowa Różanka, Nowa Wieś Mała, Osewo, Ostry Róg, Parcz, Poganowo, Porębek, Po-żarki, Pręgowo, Salpik, Sławkowo, Smokowo, Stara Różanka, Nowy Mikielnik, Waj-sznory, Wilamowo, Wilkowo, Windykajmy, Wopławki, Wymiarki, Wólka, Stachowizna. Dokumentacja projektu operatu opisowo – kartograficznego, składa się z: rejestru grun-tów i budynków, kartoteki budynków i mapy ewidencyjnej.
Zgodnie z art. 24a ust.6 ww. ustawy, każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, może w okresie wyłożenia projek-tu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zain-teresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości. Niestawienie się w terminie i miej-scu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dal-szych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.
Po upływie terminu wyłożenia projekt operatu opisowo-kartograficznego, stosownie do postanowień art. 24 a ust. 8 ustawy, stanie się operatem ewidencji gruntów i budynków. In-formacja o tym zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.