Informacja Zarządu Powiatu w Kętrzynie

Informacja Zarządu Powiatu w Kętrzynie

Niniejszym informuję, że 16 lutego 2023r. Zarząd Powiatu w Kętrzynie odstąpił od umowy nr WAI.U.1.2022 z  dnia 04.02.2022r. na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny – Asuny – Święty Kamień zawartej z Wykonawcą, Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA sp. z o.o. z siedziba w Ostrołęce ul. Lokalna 2, ze względu na nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z ww. umowy.

Powyższa decyzja ma na celu uchronienie Powiatu Kętrzyńskiego przed utratą środków zewnętrznych.

Jednocześnie Zarząd Powiatu w Kętrzynie podejmuje działania mające na celu wyłonienie nowego Wykonawcy robót budowlanych na ww. zadaniu inwestycyjnym.

Starosta Kętrzyński

/-/ Michał Kochanowski