Kolejne dofinansowania dla Powiatu Kętrzyńskiego

Kolejne dofinansowania dla Powiatu Kętrzyńskiego

Rządowy Program Odbudowy Zabytków kierowany jest do gmin, powiatów oraz województw. Polega na bezzwrotnym wparciu inwestycji dot. renowacji i odbudowy zabytków. Dofinansowanie może pokryć do 98 proc. kosztów inwestycji, udział własny samorządu to minimum 2 proc.

W tym roku dofinansowanie przyznano na ponad 4800 projektów. Łączna kwota wsparcia to 2,51 mld zł.

Dzięki środkom z programu w powiecie kętrzyńskim zostaną zrealizowane:

1. Konserwacja i restauracja fresków Jerzego Nowosielskiego oraz bieżąca konserwacja stolarki okiennej w cerkwi Parafia Prawosławna p.w. NNMP w Kętrzynie – 711 032,00 zł
OPIS INWESTYCJI: prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich warstw malarskich polichromii ściennych, fresków wykonanych w 1954 roku przez prof. Jerzego Nowosielskiego, wraz z bieżącą konserwacją stolarki okiennej w Cerkwi prawosławnej p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kętrzynie przy ul. Limanowskiego 9. Cerkiew jest jedną z dwóch świątyń prawosławnych, których ściany zdobią polichromie autorstwa Jerzego Nowosielskiego.

2. Remont zabytkowej stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku I Liceum Ogólnokształcące
im. W. Kętrzyńskiego oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie – 294 000,00 zł.

OPIS INWESTYCJI: prowadzenie m.in. badań konserwatorskich, opracowanie dokumentacji, renowacje elementów drewnianych, renowacje elementów metalowych, naprawa ościeży drzwiowych, naprawa tynków i muru ceglanego związana z remontem stolarki. Zadanie wykonane zostanie w formule zaprojektuj i wybuduj.

3. Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej
w Reszlu – 245 000,00 zł.

OPIS INWESTYCJI: prowadzenie m.in. badań architektonicznych, konserwatorskich, archeologicznych, ekspertyz technicznych. Opracowanie badań będzie podstawą robót budowlano – remontowych polegających na: naprawie odspojonych tynków od strony ul. Podmiejskiej, naprawie odspojonych zewnętrznych warstw ceglanych od strony parku, wzmocnieniu ceglanej konstrukcji obiektu.