Konkurs na „Sołtysa Roku 2022” Powiatu Kętrzyńskiego

Konkurs na „Sołtysa Roku 2022” Powiatu Kętrzyńskiego

Starosta kętrzyński Michał Kochanowski zaprasza do udziału w konkursie na „Sołtysa Roku 2022” Powiatu Kętrzyńskiego. Celem wydarzenia jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej. W konkursie, jako kandydat do tytułu „Sołtys Roku 2022” Powiatu Kętrzyńskiego może zostać zgłoszony sołtys, który aktualnie pełni funkcję i był sołtysem co najmniej przez cały rok 2021. Kandydata do tytułu mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa w ilości co najmniej 10 osób, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz organy władzy samorządowej gmin: rady gmin/miast, wójtowie, burmistrzowie.

Regulamin konkursu „SOŁTYS ROKU 2022” Powiatu Kętrzyńskiego

§ 1. Cel konkursu

Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Sołtys Roku 2022” Powiatu Kętrzyńskiego jest Starostwo Powiatowe w Kętrzynie.
 2. Konkurs prowadzony jest na obszarze powiatu kętrzyńskiego.
 3. Tytuł „Sołtysa Roku 2022” Powiatu Kętrzyńskiego przyznaje się tylko raz w bieżącym roku kalendarzowym.
 4. W toku konkursu wyłonionych zostanie 5 laureatów z terenu powiatu kętrzyńskiego.
 5. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
  w Kętrzynie pod adresem www.starostwo.ketrzyn.pl.
 6. Dodatkowe informacje o konkursie dostępne są w Wydziale Rozwoju, Promocji, Kultury
  i Sportu, nr tel. 89 751 17 49.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

§ 3. Warunki uczestnictwa w konkursie

W konkursie, jako kandydat do tytułu „Sołtys Roku 2022” Powiatu Kętrzyńskiego może zostać zgłoszony sołtys, który aktualnie pełni funkcję i był sołtysem co najmniej przez cały rok 2021.

§ 4. Zgłaszanie kandydatów do tytułu „Sołtys Roku 2022” Powiatu Kętrzyńskiego

 1. Kandydata do tytułu „Sołtys Roku 2022” Powiatu Kętrzyńskiego mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa w ilości co najmniej 10 osób, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz organy władzy samorządowej gmin: rady gmin/miast, wójtowie, burmistrzowie.
 2. Zgłoszeń należy dokonywać na karcie zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Kandydat do tytułu „Sołtys Roku 2022” Powiatu Kętrzyńskiego, zobowiązany jest wypełnić
  i dołączyć do karty zgłoszeniowej oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 4. Zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami można składać osobiście lub przesłać
  za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź innego operatora zajmującego się dystrybucją przesyłek, w terminie do 22 kwietnia 2022 r., na adres: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
  Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu, z dopiskiem  KONKURS NA „SOŁTYSA ROKU 2022” POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO lub na adres e-mail: justyna.stelmaszczyk@starostwo.ketrzyn.pl
 5. O przesłaniu zgłoszenia w terminie decyduje data stempla pocztowego na kopercie przesyłki albo w przypadku jego osobistego doręczenia data wpływu do Starostwa Powiatowego
  w Kętrzynie. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie określonym w ust. 4 nie będą rozpatrywane.
 6. Po złożeniu zgłoszenia nie jest możliwe jego uzupełnienie. Zgłoszenia niekompletne zostaną odrzucone.
 7. W przypadku, gdy zgłoszenia kandydata do tytułu „Sołtys Roku 2022” dokonują organizacje lub organy kolegialne, zgłoszenie podpisuje przewodniczący danej organizacji lub organu kolegialnego.
 8. Do zgłoszenia złożonego osobiście lub drogą pocztową należy dołączyć kartę zgłoszeniową wraz z załącznikami w wersji elektronicznej (płyta CD lub inne).
 9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć do celów związanych z promocją konkursu lub Powiatu Kętrzyńskiego (oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu).
 10. Organizator konkursu nie zwraca przesłanej wraz ze zgłoszeniem dokumentacji.
 11. Wykluczeniu z konkursu podlegają kandydaci do tytułu „Sołtys Roku 2022” Powiatu Kętrzyńskiego, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub których zgłoszenie będzie zawierało nieprawdziwe informacje o nich albo o ich osiągnięciach.

§ 5. Ocena zgłoszeń

 1. Wybór „Sołtysa Roku 2022” Powiatu Kętrzyńskiego zostanie dokonany w II etapach.
 2. W I etapie oceny zgłoszeń dokona Komisja Konkursowa w składzie:

a) Michał Kochanowski – Przewodniczący Komisji;

b) Andrzej Lewandowski – Członek Komisji;

c) Rafał Jakubczak – Członek Komisji;

d) Justyna Stelmaszczyk – Sekretarz Komisji.

3. Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja wybierze po 1 kandydacie z każdej gminy z terenu powiatu kętrzyńskiego.

4. Sylwetki kandydatów zostaną zaprezentowane na oficjalnej stronie Starostwa Powiatowego
w Kętrzynie oraz na fanpage powiatu: https://www.facebook.com/powiatketrzynski.

5. W II etapie wyboru kandydatów do tytułu „Sołtys Roku 2022” dokonany zostanie poprzez głosowanie za pośrednictwem fanpage: https://www.facebook.com/powiatketrzynski oraz kart do głosowania dostępnych w miesięczniku „Wiadomości Lokalne” oraz w lokalnej prasie.

6. Zwycięzcami konkursu zostaną kandydaci do tytułu „Sołtys Roku 2022” Powiatu Kętrzyńskiego, którzy w wyniku głosowania otrzymają najwyższą liczbę głosów.

§ 6. Ogłoszenie wyników Konkursu

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali „Sołtysa Roku 2022” Powiatu Kętrzyńskiego w dniu 3 czerwca bieżącego roku.

§ 7. Nagrody

 1. Zdobywca tytułu „Sołtys Roku 2022” Powiatu Kętrzyńskiego otrzyma statuetkę oraz nagrodę rzeczową, natomiast sołectwo na terenie którego pełni funkcję otrzyma nagrodę wartości 2 000,00 zł.
 2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pamiątkowe a sołectwa, na terenie których pełnią funkcję otrzymają nagrody wartości 1 000,00 zł.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszego regulaminu rozstrzyga Organizator konkursu. Rozstrzygnięcie jest ostateczne i nie przysługuje od niego żaden środek odwoławczy.
 2. Nadzór nad prawidłowością przebiegu konkursu sprawuje Organizator konkursu, któremu przysługuje prawo wglądu do dokumentacji konkursowej.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminu naboru zgłoszeń określonego
  w § 4 ust. 4 oraz terminu ogłoszenia wyników konkursu określonego w § 6 ust. 1.
 4. Przesłanie karty zgłoszeniowej do konkursu wraz z wymaganymi załącznikami jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu.
 5. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Starostwo Powiatowe
  w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu oraz na stronie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

Załączniki:

 1. Karta zgłoszeniowa do konkursu „SOŁTYS ROKU 2022” Powiatu Kętrzyńskiego.
 2. Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych.
 3. Oświadczenie dotyczące zdjęcia.
 4. Informacja dotycząc zasad przetwarzania danych osobowych.