Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej pojazdu przejętego na własność powiatu kętrzyńskiego

Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej pojazdu przejętego na własność powiatu kętrzyńskiego

Działając na podstawie art. 105 § 1 i z art. 105a § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.  U. z 2020 r., poz. 1427 z późn. zm.) w związku z § 4 ust. 1 pkt. 2 lit. „b” Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1805) Starosta Kętrzyński podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 24 lutego 2022 r. o godz. 12:00 odbędzie się druga licytacja publiczna motocykla usuniętego z drogi położonej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U.z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.), stanowiącego własność Powiatu Kętrzyńskiego na podstawie orzeczenia sądu o przepadku pojazdu.

Miejsce licytacji: budynek Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, pokój nr 50 (Sala Posiedzeń Zarządu).

Opis ruchomości:

– motocykl marki Romet SK125

– numer rejestracyjny: NKE 43MU

– VIN: LGVSJP107FZ324270

– rok produkcji:  2015

– brak dokumentów pojazdu

– komplet kluczyków szt. 2

– szacunkowa wartość sprzedawanej ruchomości wynosi 2.000,00 zł.

Cena wywołania wynosi ½ wartości szacunkowej tj. 1.000,00 zł.

Z oceną techniczną (w tym dokumentacja fotograficzna) przedmiotowego pojazdu można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie, pokój 23.

Pojazd można oglądać na parkingu strzeżonym w Firmie AUTO-KOMIS. KUPNO-SPRZEDAŻ.POŚREDNICTWO FINANSOWE Jacek Krzyżewski, ul. Targowa 2 w Kętrzynie po uprzednim kontakcie telefonicznym (089) 752 28 36 lub 602 794 488.

Sprzedaż pojazdu następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 z późn. zm.) zwanej dalej u.p.e.a. w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1805).

Zgodnie z art. 105d § 1 i 2 u.p.e.a. nabywca jest obowiązany uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia przynajmniej cenę wywołania albo przedłożyć czek potwierdzony wystawiony na organ egzekucyjny na kwotę wynoszącą co najmniej cenę wywołania ruchomości. Jeżeli tej ceny nie uiści lub nie przedłoży czeku potwierdzonego traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji. Różnicę między ceną nabycia a kwotą, na którą wystawiony został czek potwierdzony lub wpłaconą po udzieleniu przybicia, nabywca ureguluje pod rygorem utraty prawa wynikłego z przybicia i uczestnictwa w dalszej licytacji, do godziny dwunastej dnia następnego. Nabywca, który w tym terminie nie zapłaci reszty ceny, traci prawo wynikłe  z przybicia i prawo do zwrotu kwoty uregulowanej w czasie licytacji gotówką lub czekiem potwierdzonym.

Wszelkie należności, o których mowa powyżej nabywca uiści gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1.

Nabywca jest obowiązany do natychmiastowego odbioru zakupionego pojazdu z parkingu strzeżonego. W przypadku zaniechania tego obowiązku nabywca będzie zobowiązany do uiszczenia kosztów jego przechowywania od dnia licytacji do dnia odbioru. Wysokość kosztów określa organ egzekucyjny.

W licytacji nie może uczestniczyć: ostatni właściciel pojazdu; osoba prowadząca licytację, jej dzieci i małżonek;  pracownicy organu egzekucyjnego prowadzącego licytację, ich małżonkowie i dzieci, a jeżeli w danej miejscowości jest więcej organów egzekucyjnych – także pracownicy tych innych organów; osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym.

Powiat Kętrzyński wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne oraz prawne sprzedanego pojazdu.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje zainteresowany może uzyskać w Wydziale Komunikacji
i Transportu Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, pokój 23 lub pod nr tel. (089) 751 17 42

Link do regulaminu licytacji – https://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/19140_Regulamin_licytacji_motocykla.pdf