Ogłoszenie dotyczące konsultacji społecznych

Ogłoszenie dotyczące konsultacji społecznych

Informujemy, że na podstawie art. 3d ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca  1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) w związku z § 4 Uchwały Nr LII/253/02 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu kętrzyńskiego, zarządzone zostały konsultacje społeczne w celu poznania opinii oraz zebrania wniosków i uwag mieszkańców powiatu kętrzyńskiego do dokumentu pn. „Strategii elektromobilności na obszarze Powiatu Kętrzyńskiego z uwzględnieniem rozwiązań Smart City jako niezbędny element zrównoważonego rozwoju regionu na lata 2020-2036”

Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowych dokumentów z podaniem treści uwagi, propozycji zmian oraz ich uzasadnieniem.

Konsultacje społeczne rozpoczynają się w dniu 16 czerwca 2020 r. i trwać będą do dnia 30 czerwca 2020 r..

Dokument wraz z ankietą konsultacyjną opublikowane zostały na:

  1. stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie www.starostwo.ketrzyn.pl;
  2. stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie www.bip.starostwo.ketrzyn.pl w zakładce: Konsultacje społeczne;
  3. tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

Konsultacje przeprowadza się w formie ankiet. Wypełnione ankiety konsultacyjne należy składać:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej: komunikacja@starostwo.ketrzyn.pl;
  2. faxem: 89 751-24-01;
  3. pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, z dopiskiem: konsultacje społeczne;
  4. osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, pokój nr 14 (Biuro Obsługi Klienta) w godzinach pracy urzędu;
  5. osobiście podczas bezpośredniego spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się 24 czerwca 2020 r. o godzinie 10:00 w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie (Sala Kominkowa nr 47).

Wyniki konsultacji społecznych mają charakter opiniodawczy.

Informacji ww. sprawie udziela: Rafał Rypina, tel. 89 751-17-42.

Załączniki: