Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1371) Powiat Kętrzyński ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

1. Nazwa i adres właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego:

Powiat Kętrzyński, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn.

2. Przewidywany tryb zawarcia umowy:

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2021 r, poz. 1371), w rozumieniu rozporządzenia (WE) 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 119/69 i (EWG) nr 1107/70.

3. Rodzaj transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

Rodzaj transportu: Publiczny transport zbiorowy – autobusowy.

Linia komunikacyjna: Kętrzyn – Srokowo przez Ogródki.

4. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:

30.12.2022 r.

5. Przewidywany czas trwania umowy:

1 rok

6. Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1371) zastrzega się możliwość zmiany powyższej informacji.

7. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

1) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,

2) Biuletyn Informacji Publicznej,

3) Tablica informacyjna Starostwa Powiatowego w Kętrzynie,

4) Strona internetowa organizatora: www.starostwo.ketrzyn.pl.

STAROSTA
/-/ Michał Kochanowski