Ogłoszenie starosty kętrzyńskiego o rozpoczęciu II naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Ogłoszenie starosty kętrzyńskiego o rozpoczęciu II naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Starosta Kętrzyński zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kętrzynie, zgodnie z niżej przestawionym trybem:

1.Każda organizacja ma prawo do zgłoszenia dwóch kandydatów na członka rady. Imienne zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej stanowiącej załącznik Nr 1 do ogłoszenia. Karta powinna być podpisana przez osobę lub osoby aktualnie uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danej organizacji, zgodnie z jej sposobem reprezentacji wynikającym z Krajowego Rejestru Sądowego lub jej statutu. W przypadku organizacji niewpisanych do KRS, do karty należy załączyć kopie, potwierdzone przez członka organizacji za zgodność z oryginałem, na każdej zapisanej stronie:

1)dokumentu, z którego wynika wpisanie organizacji do rejestru lub ewidencji;

2)statutu organizacji;

3)dokumentu, z którego wynika powołanie osób, które podpisały kartę, na funkcje uprawniające do reprezentowania organizacji.

2.Karty zgłoszeniowe należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, 11 – 400 Kętrzyn lub dostarczyć osobiście w godz. 08:00 – 16:00 w poniedziałki oraz w godz. 07:00 -15:00 od wtorku do piątku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie pokój 14 (Biuro Obsługi Klienta) w nieprzekraczalnym terminie do 7 października 2022 r.

3.Karty zgłoszeniowe dostarczone po terminie, niepodpisane przez uprawnione osoby, błędnie wypełnione, niekompletne lub bez wymaganego załącznika, nie podlegają rozpatrzeniu.

4.Lista imienna kandydatów na członków Rady Pożytku Publicznego wraz z nazwą organizacji zgłaszającej, zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie: http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/

5.W terminie 14 dni od daty opublikowania listy kandydatów, organizacje mające siedzibę na terenie Powiatu Kętrzyńskiego mogą oddawać swoje głosy na 1 kandydata do Rady Pożytku.

6.Głosowanie odbędzie się na karcie do głosowania, której wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. Kartę podpisują osoby upoważnione do reprezentacji organizacji.

7.Karty do głosowania należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn.

8.W przypadku organizacji niewpisanych do KRS, do karty do głosowania należy załączyć kopie, potwierdzone przez członka organizacji za zgodność z oryginałem, na każdej zapisanej stronie:

1)dokumentu, z którego wynika wpisanie organizacji do rejestru lub ewidencji;

2)statutu organizacji;

3)dokumentu, z którego wynika powołanie osób, które podpisały kartę, na funkcje uprawniające do reprezentowania organizacji.

9.Głosy, które wpłyną po terminie określonym w ust. 5 lub nie będą podpisane przez osoby upoważnione zgodnie z wypisem z właściwego rejestru, nie będą uwzględnione.

10.Wyniki głosowania ustali powołana przez Starostę komisja na otwartym posiedzeniu, którego termin zostanie podany w ogłoszeniu wraz z imienną listą kandydatów.

11.Do składu Rady Pożytku wejdą 4 osoby, które otrzymają największa liczbę głosów. W przypadku równej ilości głosów zdecyduje kolejność zgłoszenia.

12.Wyniki głosowania uwzględniające ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informacje o tych, którzy weszli w skład Rady Pożytku, Starosta ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w ciągu 14 dni od daty zakończenia głosowania.

Karta zgłoszeniowa na członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kętrzynie