Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kętrzynie

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kętrzynie

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2022, poz. 1029) podaję do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kętrzyńskiego do 2030 roku”. 

Przedstawione cele i działania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kętrzyńskiego do 2030 roku” są zgodne z obowiązującym ustawodawstwem oraz kierunkami działań i celami określonymi programach różnych szczebli (krajowym i wojewódzkim). W niniejszym Programie, w oparciu o wyniki analiz stanu istniejącego i prognozowanych zmian i zagrożeń stanu środowiska, w ramach obszarów interwencji określono cele systemowe i kierunki interwencji, w ramach, których wyznaczono zadania krótkoterminowe
i długoterminowe (z podaniem harmonogramów realizacji i określeniem kosztów inwestycyjnych zadań). Realizacja tych działań, umożliwi spełnienie obowiązujących i przewidywanych wymogów prawnych, jak również poprawę stanu środowiska na terenie gminy i jakości życia mieszkańców.

W dokumencie zostały określone następujące zagadnienia:

 • Ocena stanu środowiska,
 • Cele programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowanie,
 • System realizacji programu ochrony środowiska,
 • Spis tabel, rycin, wykresów i załączników.

Ocena stanu środowiska na terenie powiatu kętrzyńskiego została przeprowadzona
w oparciu o analizę wyznaczonych obszarów przyszłej interwencji, do których należą:

 • ochrona klimatu i jakości powietrza,
 • zagrożenia hałasem,
 • pola elektromagnetyczne,
 • gospodarowanie wodami,
 • gospodarka wodno – ściekowa,
 • zasoby geologiczne,
 • gleby,
 • gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,
 • zasoby przyrodnicze.

W opracowaniu znajduje się ich charakterystyka, ocena stanu aktualnego oraz określenie stanu docelowego. Przy dokonywaniu oceny stanu środowiska ujęte zostały zagadnienia horyzontalne (adaptacja do zmian klimatu, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, działania edukacyjne oraz monitoring środowiska). Ocena stanu środowiska powinna zostać uzupełniona o prognozę stanu środowiska na lata obowiązywania POŚ.

Ponadto w ocenie środowiska uwzględniono syntetyczny opis efektów realizacji dotychczasowego POŚ, uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne mające wpływ na środowisko oraz dokonano analizy SWOT dla obszarów przyszłej interwencji.

Równocześnie stosownie do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2022, poz. 1029) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kętrzyńskiego do 2030 roku”.

Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kętrzyńskiego do 2030 roku” wyznacza ramy dla realizacji późniejszych przedsięwzięć mogących znacząco wpłynąć na środowisko, wobec powyższego przystąpiono do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Opracowano prognozę oddziaływania na środowisko w/w projektu.

Z treścią projektu POŚ wraz z prognozą można zapoznać się w Starostwie Powiatowym
w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn oraz na stronie internetowej https://bip.starostwo.ketrzyn.pl/.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać w terminie od dnia 26.05.2022 r. do dnia 17.06.2022 r.:

 • w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn,
 • ustnie do protokołu w Starostwie Powiatowym w godzinach pracy Starostwa,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: starostwo@starostwo.ketrzyn.pl.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Kętrzyński.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, na stronie BIP starostwa, w lokalnej prasie oraz na tablicy ogłoszeń.

W przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kętrzyńskiego do roku 2030
Prognoza oddziaływania na środowisko
Uchwała Zarządu Powiatu
formularz-ankiety-konsultacyjnej-