Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kętrzynie w sprawie trzeciego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kętrzynie w sprawie trzeciego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej

Zarząd Powiatu w Kętrzynie ogłasza trzeci przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Karolewo, gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr nr: 91 (rów) o pow. 0,3811 ha, 90 (ŁIV – łąka) o pow. 3,1190 ha, 89/2 (rów) o pow. 0,2637 ha, 92/2 (RIVb – grunty orne ) o pow. 1,1658 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00028003/2 wraz z 1/4 udziału  w działce nr 122 (droga) o pow. 0,14 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00044669/6 oraz 1/2 udziału w działce nr 33/2 (droga) o pow. 0,3360 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00044668/9, stanowiącej własność Powiatu Kętrzyńskiego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 127 800 zł                                  wadium –  12 780 zł

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 20 października 2020 r. o godzinie 11:00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50.

Zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1362 z późn. zm.),  zastrzega się, że jest to przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych, zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne (do 300 ha użytków rolnych), jeżeli mają oni miejsce zamieszkanie w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.

Warunki zakwalifikowania do przetargu:

Rolnicy indywidualni zainteresowani przetargiem, powinni złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 w zaklejonej kopercie z napisem „ Karolewo działka nr 91,90, 89/2, 92/2” w terminie do dnia 14 października 2020 roku , aktualne – wystawione nie później niż na 3 m-ce przed datą przetargu, dokumenty określone  w ogłoszeniu. 

Wzory dokumentów, można pobrać w pokoju numer 6 lub 7 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 lub ze strony internetowej: www.starostwo.ketrzyn.pl

Wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie lub na konto Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 2202 00000000 6192 5327, do dnia 12 października 2020 r. włącznie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „wadium Karolewo działka nr 91, 90, 89/2, 92/2”. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się wpłatę środków na w/w rachunek. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości,
a w razie nie przystąpienia do zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie nie podlega zwrotowi. Innym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Imienna lista rolników indywidualnych zakwalifikowanych do uczestniczenia w przetargu lub lista osób, które nie złożyły w terminie wszystkich wymaganych dokumentów zostanie wywieszona
w dniu 15 października 2020 roku do godz. 14:00
  na tablicy ogłoszeń (parter) Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz na stronie . Uczestnikiem przetargu może być zakwalifikowany rolnik indywidualny, który
w wyznaczonym terminie, miejscu i formie wniósł wadium, stawił się na przetarg ustny (licytacja) oraz spełnia inne warunki podane w niniejszym ogłoszeniu.  

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Pl. Grunwaldzki 1 pok. Nr 6 lub 7 lub telefonicznie pod numerem 897511735, 897511727. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu w przypadku wystąpienia ważnych powodów.

http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/16567_1.pdf