Porządek IV sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Porządek IV sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Porządek IV sesji
VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie
28 grudnia 2018 roku (piątek), godz. 12.30
Sala Kominkowa (nr 47)
Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki

1. Otwarcie IV sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
3. Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
4. Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu po złożonym sprawozdaniu.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
7. Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) o zmianie uchwały Nr LXIV/456/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2018 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
b) zasad ustalania wysokości i wypłacania diet radnym Powiatu Kętrzyńskiego;
c) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie na 2019 rok;
d) zmiany uchwały Nr LX/433/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2018 – 2034;
e) zmian w budżecie powiatu na rok 2018;
f) przedłużenia terminu do załatwienia skargi na działania Starosty Kętrzyńskiego w zakresie funkcjonowania Biura Obsługi Organów Powiatu w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie.
9. Procedura uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2034 i budżetu powiatu kętrzyńskiego na rok 2019:
a) odczytanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019 – 2034 wraz z uzasadnieniem;
b) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
c) odczytanie opinii stałych Komisji Rady w tym opinii Komisji właściwej do spraw budżetu;
d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie;
e) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Komisji Rady;
f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, opiniami Komisji Rady, stanowiskiem Zarządu Powiatu;
g) głosowanie nad wnioskami Komisji Rady wynikającymi z opinii Komisji Rady, stanowiska Zarządu Powiatu;
h) głosowanie nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019 – 2034;
i) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
10. Wybór Członka Zarządu Powiatu w Kętrzynie.
11. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu z 13 grudnia 2018 r.
12. Zamknięcie IV sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.