Porządek LXX sesji Rady Powiatu w Kętrzynie

Porządek LXX sesji Rady Powiatu w Kętrzynie

Porządek LXX sesji
Rady Powiatu w Kętrzynie
10 października 2018 roku (środa), godz. 11:00
Sala Kominkowa (nr 47)
Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1

1. Otwarcie LXX sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
3. Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
4. Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu po złożonym sprawozdaniu.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Analiza sytuacji oświaty w Powiecie Kętrzyńskim.
7. Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustalenia na obszarze powiatu kętrzyńskiego opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2019 r.;
b) o zmianie uchwały Nr LXIV/456/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2018 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
c) podjęcia z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnych działań dotyczących zorganizowania nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego;
d) zgody na zawarcie przez Powiat Kętrzyński umowy dotyczącej nabycia od Gminy Korsze za cenę niższą od wartości rynkowej nieruchomości położonej w Marłutach, gmina Korsze;
e) udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego polegającej na przekazaniu opracowanej dokumentacji budowlanej projektowej zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592N na odcinku Garbno-Banaszki”;
f) zmiany uchwały Nr LX/433/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2018-2034;
g) zmian w budżecie powiatu na rok 2018.
11. Stanowisko Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie wspólnej realizacji projektu polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej budowy ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego na trasie Korsze – Reszel – Św. Lipka – Kętrzyn.
12. Przyjęcie protokołu z LXIX sesji Rady Powiatu z 26 września 2018 r.
13. Zamknięcie LXX sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.