Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego                w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu kętrzyńskiego w 2022 roku.

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu kętrzyńskiego w 2022 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), art. 11 ust 1 pkt 2, ust. 2 w związku z art. 15 ust. 1, 2h, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1, 2 i 2b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945) Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje:

Udziela się dotacji z budżetu Powiatu Kętrzyńskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu kętrzyńskiego                         w 2022 roku:

– Lokalnej Grupie Działania „Barcja”  w kwocie: 64 020,00 zł.

Nie udziela się dotacji z budżetu Powiatu Kętrzyńskiego w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu kętrzyńskiego w 2022 roku:

  – Fundacji Wiosna dla Nas.

Z wybranym podmiot wymienionym w § 1 ust. 1 zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego.