Weteran Armii Krajowej mianowany na stopień kapitana

Weteran Armii Krajowej mianowany na stopień kapitana

Weteran Armii Krajowej, major Adam Jaworski został dziś w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie uroczyście mianowany na stopień kapitana. W imieniu Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka wręczenia aktu mianowania dokonał Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Mariusz Witkowski. W uroczystości uczestniczył Starosta Kętrzyński Michał Kochanowski, Burmistrz Miasta Kętrzyn Ryszard Niedziółka oraz przedstawiciele środowiska kombatanckiego.

Major Adam Jaworski – żołnierz niezłomny, urodził się 4 lutego 1926 roku w miejscowości Hoduciszki pow. Święciany. Syn Kazimierza (leśniczego Lasów Państwowych, kapitana rezerwy Wojska Polskiego uczestnika wojny z bolszewikami w latach 1919-21) i Władysławy z rodziny Szymkiewiczów. Do września 1939 roku mieszkał w Nowo-Święcianach. Był uczniem Państwowego Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Święcianach. Wiosną 1940 r. z całą rodziną został przesiedlony przez władze litewskie do Podbrodzia. Do lipca 1941 r. uczęszczał do szkoły średniej w Podbrodziu. Następnie od listopada 1941 r. pracownik w biurze Leśnictwa i Nadleśnictwa w Podbrodziu.

Od 01.02.1943 roku w siatce konspiracyjnej święciańskiego obwodu AK. Zaprzysiężony w Podbrodziu przez Komendanta Obwodu kpt. Janusza Smelę c.c. ps. „Janusz“, „Lipek“ pełnił funkcję łącznika-gońca komendy obwodu, przenosząc rozkazy, prasę konspiracyjną, sprzęt łącznościowy, broń i amunicję na terenie powiatu święciańskiego. Równocześnie uczestniczył w działaniach grupy dywersyjnej obwodu, polegających na szkoleniu wojskowym oraz zdobywaniu broni, amunicji i wyposażenia wojskowego. Zagrożony dekonspiracją, w początkach czerwca 1944 roku został skierowany do oddziału leśnego AK „Żejmiana“. Równocześnie, rozkazem komendy obwodu awansowany do stopnia st. strzelca. Oddział „Żejmiana” został utworzony w początkach lutego 1944 roku na bazie konspiracyjnej grupy dywersyjnej święciańskiego obwodu, z inicjatywy jego komendanta kpt. Janusza Smeli. Zalążek oddziału stanowili: Stanisław Martyniuk ps. „Mocny”, Władysław Martyniuk ps. „Astra“ (obaj Polacy z Łotwy), Czesław Jasiński ps. „Orzeľ”, Ryszard Szarf ps. „Rajzer“, Józef Skirmunt ps. „Amant“, Piotr Tyszkowski ps. „Smok”, Marian Łozowski ps. „Szyry” i Józef Baran ps. „Piotr“. Do początku marca 1944 roku oddziałem dowodził plut. pchor. J. Baran. Około 10 marca dowódcą oddziału został mianowany por. Witold Kiewlicz „Wujek“, który uprzednio odbył staż dowódczy w 5 Brygadzie „Łupaszki“. Wtedy też oddział przybrał nazwę „Żejmiana“ od rzeki, przepływającej przez Nowo Święciany, Podbrodzie. Oddział szybko rozrastał się i z chwilą utworzenia 2. Zgrupowania liczył już ponad 80 partyzantów. W tym czasie prowadzono następujące akcje bojowe: likwidacja bandy w rejonie Santoki, walka z wachą kolejową w tymże rejonie oraz szereg drobnych akcji dywersyjnych, zakończonych rozbiciem oddziału org. Todt w Sobkiszkach k. Podbrodzia. Po utworzeniu 2. Zgrupowania do najważniejszych akcji bojowych oddziału należały: – ubezpieczanie akcji ataku na pociąg towarowy z eskortą Wehrmachtu w Łokcianach k. Kluszczan, przeprowadzonej przez 4 i 23 Brygadę (poległ wówczas dowódca 23 Brygady por. Marian Kisielewicz). W dniu 6.07.1944 roku wspólnie z 4 Brygadą prowadzą walki z wycofującą się z frontu silną jednostką zmotoryzowaną Wehrmachtu w Drużylach (na szosie Wilno-Podbrodzie).

W dniu 08.07.1944 r. oddział „Żejmiana” został połączony z oddziałem „Świr“, dowodzonym przez por. Józefa Romejkę ps. „Klin” i przemianowany na 36 Brygadę AK „Zejmiana”. Po połączeniu stan brygady wynosił 360 żołnierzy.

W dniach 8-11.07.1944 roku brygada, w ramach 2. Zgrupowania pod dowództwem mjr. Mieczysława Potockiego ps. „Węgielny“, brała udział w walkach z wojskami niemieckimi na odcinku Suderwa-Mejszagoła, ubezpieczając z kierunku północno-zachodniego natarcie wojsk sowieckich na Wilno. Szlak bojowy brygady został zakończony wielogodzinną bitwą pod Krawczunami-Nowosiółkami z wycofującymi się z Wilna silnymi oddziałami niemieckimi.

Po rozbrojeniu brygady w dniu 17.07.1944 roku Adam Jaworski, wraz z innymi, został osadzony w obozie w Miednikach. Po kilku dniach uciekł, przedostał się do domu w Podbrodziu. Po przebytej chorobie (tyfus) wrócił do pracy w Nadleśnictwie. Wiosną 1945 roku aresztowany przez KGB – około miesiąca przebywa w więzieniu w Święcianach. Został zwolniony dzięki staraniom rodziny. Wyjechał do Polski pierwszym transportem w sierpniu 1945 roku.

Od 01.02.1946 r. mieszkał w Morągu, a 01.05.1947 r. przeniósł się na stałe do Kętrzyna. Pracował w administracji finansowej i w Urzędzie Skarbowym w Kętrzynie na różnych stanowiskach, aż do przejścia na emeryturę 01.04.1986 roku.

Nie należał do żadnej partii politycznej. Odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, dwukrotnie Medalem Wojska, Krzyżem Partyzanckim, Medalem Zwycięstwa i Wolności, a z tytułu pracy zawodowej Krzyżem Kawalerskim OOP.

Obecnie pełni funkcję członka Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, koło w Kętrzynie.