Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

Wczoraj w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie starosta kętrzyński Michał Kochanowski oraz wicestarosta Andrzej Lewandowski przekazali dzieciom przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych z terenu powiatu kętrzyńskiego sprzęt komputerowy, a mianowicie: w laptopy, w tablety, w sprzęty audiowizualne. Wychowankowie pieczy zastępczej, rodzice zastępczy oraz pracownicy rodzinnej pieczy zastępczej otrzymali również środki ochrony indywidualnej do bezpośredniej walki z epidemią.
Wszystko to dzięki środkom finansowym jakie powiat kętrzyński pozyskał z projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie.

Celem głównym projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez:  

1) zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego);

2) zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych).

Środki przeznaczone na realizacje projektu przyznane dla powiatu kętrzyńskiego wynoszą ponad 600 tysięcy złotych.