Informacja o LI sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Informacja o LI sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Informujemy, że 18 sierpnia 2022 roku (czwartek) o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie (sala kominkowa 47), Plac Grunwaldzki 1, odbędzie się LI sesja Rady Powiatu w Kętrzynie. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1.Otwarcie LI sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.

3.Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.

4.Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu dotyczące złożonego sprawozdania.

5.Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.

6.Interpelacje i zapytania.

7.Informacje, oświadczenia i wolne wnioski.

8.Informacja na temat działalności inspekcji, służb i straży na terenie Powiatu Kętrzyńskiego oraz informacja na temat bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Kętrzyńskim za 2021 r.

9.Analiza utrzymania dróg powiatowych w zakresie remontów i inwestycji.

10.Przedstawienie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2015 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021 – 2022.

11.Podjęcie uchwał w sprawach:

a) oceny ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu;

b) oceny ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego w Kętrzynie;

c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej „Kętrzyn – Mażany przez Wopławki” w 2022 roku;

d) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych
w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Kętrzynie wchodzącym w skład Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie;

e) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych
w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Reszlu przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja
w Reszlu;

f) o zmianie uchwały w sprawie zasad ustalania, obniżania i rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński;

g) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu;

h) uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kętrzyńskiego do roku 2030”;

i) powołania radnego do składu osobowego komisji stałej problemowej Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Kętrzynie;

j) zmiany składu osobowego komisji stałej problemowej Edukacji i Kultury Rady Powiatu
w Kętrzynie;

k) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2022 – 2035;

l) zmian w budżecie powiatu na rok 2022;

m) pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie;

n) zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie;

o) pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie;

p) powierzenia przez Powiat Kętrzyński zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej położonych na terenie Miasta Kętrzyn.

12. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Powiatu w dniu 23 czerwca 2022 r.

13. Zamknięcie LI sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.

Projekty uchwał LI sesji Rady Powiatu w Kętrzynie

Link do sesji LI sesji Rady Powiatu w Kętrzynie