Informacja o XXVIII sesji VI Kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie – posiedzenie zdalne

Informacja o XXVIII sesji VI Kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie – posiedzenie zdalne

Informujemy, że zgodnie z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842) XXVIII sesja Rady Powiatu w Kętrzynie odbędzie się 26 listopada 2020 r. (czwartek) o godzinie 14:00 w trybie zdalnym.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do oglądania transmisji online z obrad, która będzie dostępna na oficjalnym kanale YouTube powiat kętrzyński. Link do sesji: https://youtu.be/xkfVsnBZsdk

Proponowany porządek obrad XXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Kętrzynie przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie XXVIII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
  3. Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
  4. Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu dotyczące złożonego sprawozdania.
  5.   Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
  6. Interpelacje i zapytania.
  7. Informacje, oświadczenia i wolne wnioski.
  8. Przedstawienie informacji na temat działalności Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kętrzynie.
  9. Przedstawienie informacji na temat funkcjonowania:

a) Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu;

b) Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)  zmiany Uchwały Nr XXII/186/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2020 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

 b) zmian w statucie Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie;

 c) wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego obowiązujących w 2021 roku;

 d) ustalenia na obszarze powiatu kętrzyńskiego opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2021 roku;

 e) uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”;

 f) o zamianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kętrzyński;

 g) ustalenia trybu i zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się na uczelni na kierunku lekarskim;

 h) powierzenia przez Powiat Kętrzyński zadania publicznego polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej położonych na terenie miasta Reszel;

 i) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z przeprowadzonej kontroli dochodów i wydatków Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2020 roku;

 j) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa;

 k) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie;

l) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2020 – 2035;

 m) zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.

11. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu w dniu 29 października 2020 rok.

12. Zamknięcie XXVIII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.