Informacja o XXXV sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie – posiedzenie zdalne

Informacja o XXXV sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie – posiedzenie zdalne

Informujemy, że zgodnie z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842) XXXV sesja Rady Powiatu w Kętrzynie odbędzie się 27 maja 2021 r. (czwartek) o godzinie 14:00 w trybie zdalnym.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do oglądania transmisji online z obrad, która będzie dostępna na oficjalnym kanale YouTube powiat kętrzyński.

Porządek obrad XXXV sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie XXXV sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie ślubowania na radnego Rady Powiatu w Kętrzynie.
 3. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
 4. Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu dotyczące złożonego sprawozdania.
 6.   Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Informacje, oświadczenia i wolne wnioski.
 9. Analiza utrzymania dróg powiatowych w zakresie remontów i inwestycji.
 10. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Powiatu Kętrzyńskiego
  z organizacjami pozarządowymi w roku 2020.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany uchwały Nr XXXIV/286/2021 w sprawie wysokości środków finansowych na Budżet Obywatelski Powiatu Kętrzyńskiego na 2022 rok;

b) zmieniająca Uchwałę nr XXIX/247/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie   delegowania radnych Rady Powiatu Kętrzyńskiego w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;

c) wyrażenia zgody na  przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Srokowo  nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność  Powiatu Kętrzyńskiego;

d) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie;

e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021 – 2035;

f) zmian w budżecie powiatu na rok 2021.

12. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu w dniu 29 kwietnia 2021 r.

13. Zamknięcie XXXV sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.